Uit: Ravage #7 van 18 mei 2001

Hoop voor Koerdische hongerstakers

Het was een dubbeltje op z'n kant. In uiterst zorgelijke toestand beëindigden Hoessein, Haji, Nihad, Sami en Azad onlangs hun hongerstaking. De uit Noord-Irak gevluchte Koerden hadden gedurende 95 dagen het eten van voedsel geweigerd. Een wanhoopsdaad om aan uitzetting te ontkomen. Justitie heeft nu toegezegd hun dossiers in heroverweging te zullen nemen.

In aanwezigheid van de vertrouwensartsen, de advocaat en de vertegenwoordiger van stichting Prime hebben de vijf Koerden op 11 mei 2001 een gesprek gehad met de secretaris van de commissie Justitia et Pax en de vice-voorzitter van Pax Christi. Dit naar aanleiding van overleg dat zij een dag eerder voerden met het ministerie van justitie.

De vertegenwoordigers van Justitia et Pax en Pax Christi zegden de hongerstakers toe dat ,,elk persoonlijk dossier op zorgvuldige wijze zal worden heroverwogen op procedurele en inhoudelijke aspecten en wel zodanig dat dit kan worden getoetst op voor een ieder herkenbare en controleerbare wijze''. Tevens zullen de Koerden de gelegenheid krijgen tot lichamelijk en geestelijk herstel, te beoordelen door de vertrouwensartsen, bijgestaan door onafhankelijke medische deskundigheid. De vijf zullen gedurende deze periode opgevangen worden.

Verder is afgesproken dat de bereikbaarheid en veiligheid van Noord-Irak politiek zal worden getoetst in de beoordeling door de Tweede Kamer van een nieuw ambtsbericht. Justitia et Pax en Pax Christi zullen zich sterk maken voor een hoorzitting in de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat hierover.

De vijf Iraakse Koerden waren op 5 februari in het asielzoekerscentrum te Waddinxveen in hongerstaking gegaan. De Nederlandse regering heeft vorig jaar besloten om Noord-Irak veilig te verklaren. Sindsdien worden Koerdische vluchtelingen door de IND-ambtenaren uit de asielprocedures gegooid. Hun dossiers worden niet meer serieus genomen.

Van vele Koerdische asielzoekers is de voorwaardelijke vergunning tot verblijf ingetrokken. Door de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet betekent dit dat ze geen recht meer hebben op opvang en na 28 dagen op straat worden gezet. Uit protest tegen deze feitelijke afschaffing van het recht op asiel zijn de Koerden in Waddinxveen met hun actie begonnen.

De vijf, variërend in leeftijd van 25 tot 40 jaar, verblijven sinds 1998 in Nederland. ,,Zij vormen nog maar het topje van de ijsberg. Zij zijn de eerste slachtoffers van een beleid waar duizenden andere asielzoekers de dupe van zullen worden'', zo meldt stichting Prime, de vluchtelingenorganisatie die zich de afgelopen maanden hard heeft gemaakt voor de zaak van de hongerstakers. Prime riep de afgelopen weken onder meer samen met collega-vluchtelingenorganisaties op tot het houden van solidariteitswakes bij het ziekenhuis en het asielzoekerscentrum.

De directie van het asielzoekerscentrum, Vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk hebben aanvankelijk nauwelijks op de actie van de Koerden gereageerd. Ter ontmoediging van de hongerstakers hebben ambtenaren van de IND gezegd dat ze geen enkele kans maakten. Inhoudelijk wensten ze niet op de zaak in te gaan. De burgemeester zei dat hij inhoudelijk onvoldoende op de hoogte was van de zaak.

Noord-Irak bevindt zich in een staat van burgeroorlog. Het Turkse leger valt Noord-Irak regelmatig binnen waarbij Koerdische vluchtelingen door de Turkse luchtmacht worden gebombardeerd. Als gevolg van bombardementen door zowel de Turkse luchtmacht als de Britse en Amerikaanse zijn de afgelopen jaren honderden doden en duizenden gewonden gevallen.

De Turkse premier Ecevit heeft de aanwezigheid van 10.000 Turkse soldaten in Noord-Irak onlangs bevestigd. Verder lijdt de regio in feite onder een dubbele boycot, namelijk door de Verenigde Naties én door het regime in Bagdad. De kindersterfte in de regio is als gevolg van het VN-embargo in de jaren negentig verdubbeld.

De UNHCR zag in 1998 af van terugkeerprogramma's naar Noord-Irak omdat Bagdad de persoonsgegevens van repatrianten opeiste en verlangde dat personen die naar Noord-Irak terugkeerden eerst door de autoriteiten werden gecontroleerd. Volgens een recente nota van de UNHCR te Berlijn, van januari 2001, is er voor Iraakse asielzoekers geen binnenlands vluchtalternatief in Noord-Irak als er vervolging dreigt door de Iraakse centrale regering of door de Koerdische de-facto autoriteiten of andere groeperingen. Verder moet de betreffende persoon in Noord-Irak beschikken over voldoende familiaire, maatschappelijk en politieke contacten, die zijn veiligheid kunnen garanderen en die een voor het leven noodzakelijk bestaansminimum zeker stellen.

...............

Fietstocht tegen de oorlogsindustrie

Op 1 mei 2001 verzamelden zich bij de ingang van de Amsterdamse Stopera 130 activisten, de meesten met fiets. Fraaie toespraak, een soort torpedo in het vaarwater van kabbelende actievoerders. Het was het startschot voor de protestfietstocht van Wapentuig! die zou voeren langs een viertal bedrijven die onderdelen produceren voor de oorlogsindustrie.

In een laag tempo, waarbij zowat op ieder kruispunt naar de juiste richting gezocht werd, naderden wij het eerste doelwit. Op Keizersgracht 271 werd stilhehouden voor de NCM, de Nederlandse Krediet Maatschappij. Volgens het Wapentuig!-instructieboekje door de overheid belast met het verstrekken van exportkredieten. Een spreker vertelde dat de NCM geld levert voor onder meer een wapentransactie met Indonesië. Onderwijl schoot de salsa-band een salvo van trommelvuur af in de richting van de NCM, waar de medewerkers met rode koppen door bleven werken.

De volgende stop was gelegen in de schaduw van station RAI: het hoge gebouw waar de EADS, de grootste Europese wapenfabrikant, volgens de kamer van koophandel in is ondergebracht. EADS staat voor een wijdvertakt netwerk van luchtruim-projectontwikkelaars. We kwamen niet verder dan de voordeur, die direct gesloten werd. Een spandoek met de tekst "De een z'n dood, de ander z'n brood" werd in het portiek gehangen. Terwijl een spreker probeerde uit te leggen dat het hier om een brievenbusconstructie gaat omdat EADS geen kantoor heeft in het gebouw, liep Sherlok Holmes het wapenbedrijf op opvallend onopvallende wijze te zoeken.

We moesten verder en wel richting het Luchtvaartlaboratorium en namen bezit van de ingang. Hier worden testen genomen voor militaire vliegtuigen, zoals de Joint Strike Fighter, de beoogde opvolger van de F16. Een modelletje van zo'n Fighter werd op kundige wijze voor de deur van het laboratorium kapot geslagen.

De laatste klap die werd uitgedeeld viel ten deel aan de IBM, dat technologie levert voor de wapenproductie. Nadat enkele monitors in puin waren geslagen, werden ze met bloed overgoten. De werknemers, die uitgerekend op dat tijdstip de poort uitkwamen, hebben wellicht van de spreker kunnen horen dat zij de hele dag aan chips hadden gewerkt die ook voor de Trident kernonderzeeërs zullen worden gebruikt.

Nog dezelfde week, op bevrijdingsdag, hield Wapentuig! een symbolische actie op de Dam. Een aantal in witte pakken gestoken personen werden door directeuren van wapenproducenten als Hollandse Signaal en Stork doodgeschoten. De boodschap aan het publiek op 5 mei was duidelijk: zolang er oorlogen worden gevoerd in de wereld en Nederlandse wapenproducenten daar een belangrijk aandeel in hebben, zijn we nog niet écht bevrijd. (Co)

Meer info over deze acties en foto's: www.wapentuig.org

..................

May day Londen verloopt tumultueus

Op May Day (1 mei 2001) had Londen moeten veranderen in een levensgroot Monopolybord. In plaats daarvan bood het de aanblik van een stad onder de staat van beleg. Dichtgetimmerde winkels, ingeslagen ramen en ruim 5000 demonstranten die weinig kans maakten tegen een overmacht aan politie.

In de weken voorafgaande aan May Day werd de Londense bevolking er door de media voor gewaarschuwd dat demonstranten gewelddadige acties aan het voorbereiden waren. Deze media-oorlog moest verhullen dat juist de politie gewelddadige plannen had. De demonstranten daarentegen hadden niks gewelddadigs in zin. Er was dit keer zelfs bewust gekozen voor een mix van straattheater en volksonderwijs. Het uitbeelden van een levensgroot Monopolyspel leek hiervoor een bij uitstek geschikt middel. Als geen ander heeft dit spel generaties kinderen de eerste beginselen van bezit en speculatie bijgebracht.

De dag begon zeer vredig. Zo'n duizend fietsers en skaters van Critical Mass waren vroeg opgestaan om een gratis veganistisch ontbijt te nuttigen voor de deur van McDonald's. De organisatoren van de 1 mei-demonstratie deelden ondertussen geannoteerde plattegronden van Londen uit en moedigden deelnemers aan hun May Day-acties een plek te geven op het Monopoly-bord. Wil je demonstreren tegen privatisering? Ga dan naar een metrostation. Tegen industriële landbouw? Bezoek McDonald's op King's Cross. En zorg dat je altijd je "Verlaat de gevangenis zonder te betalen"-kaartje bij je draagt.

In totaal namen ruim vijfduizend mensen deel aan vijftien verschillende acties op diverse lokaties in Londen. Dierenrechten, daklozen, de privatisering van de metro, kwijtschelding van de schuldenlast van arme landen, illegalen en vluchtelingen waren enkele van de thema's waar aandacht voor werd gevraagd.

Ondertussen hadden zo'n tweeduizend mensen zich verzameld op Oxford Circus waar de 'Verkoop van de Eeuw' plaats zou vinden. De politie had gekozen voor de tactiek van de 'kettle': omsingel mensen een paar uur lang op een plek en als ze uit willen breken sla je ze de hersens in. Verschillende groepjes daarbuiten sloten zich aaneen tot een dansende meute van zo'n duizend mensen die weliswaar enkele politielinies wisten te breken, maar er nooit in slaagde Oxford Circus te bereiken. Een groep van zo'n 300 in witte overalls gehulde en met helmen en schilden gewapende Wombles hadden meer succes en wisten tenslotte een breuk in de politielinies te forceren.

................

Balend in de berm

Actievoerders van Onkruit Vergaat Niet! die in Zeeland wilden protesteren tegen het kernafvaltransport van Dodewaard naar La Hague, zijn op voorhand aangehouden door de politie. Bovendien kregen de 24 arrestanten bij hun vrijlating een dagvaarding mee naar huis met een buiten-proportioneel zware aanklacht.

De twee personenbusjes waarmee de anti-kernenergiedemonstranten op woensdag 9 mei 2001 onderweg waren naar 's-Heerenhoek (gelegen tussen Borssele en Goes) werden op de A58 ter hoogte van Schore, net voorbij de Vlaketunnel, op de vluchtstrook tot stilstand gebracht door een flinke politiemacht. Ze werden klem gereden door diverse politiemotoren en busjes, waaronder twee arrestantenbusjes.

De actievoerders werd verteld dat ze waren aangehouden wegens het overtreden van de noodverordening, welke in verband met de kerntransporten in diverse Zeeuwse gemeenten momenteel van kracht is. Deze noodverordening houdt in dat men zich niet binnen een straal van 1000 meter mag bevinden van de spoorbaan als men verdacht wordt van het opwerpen van blokkades.

Mensen werden uit hun busjes getrokken en geboeid en deels gefouilleerd. Dezelfde officier van justitie die een dag eerder nog in verband met eerdere blokkadeacties een boete van 500 gulden had geëist tegen activisten van Onkruit, liep triomfantelijk tussen de arrestanten door. Het liefst had hij de actievoerders persoonlijk in de boeien gelagen...

In de rechtbank van Middelburg kreeg men bij voorgeleiding van de hulpofficier van justitie te horen dat ze ook werden verdacht van poging tot blokkade van de openbare weg, c.q het spoor. Na verhoor en zes uur zitten werd men vrijgelaten met een dagvaarding op zak. De aanklacht: het voorbereiden van n en het pogen tot - opwerpen van blokkades, waarbij het (trein)verkeer ernstig in gevaar zou worden gebracht.

Kort gezegd het voorbereiden van misdrijven, gesteld in art. 46 WvS. (en die misdrijven zijn in dit geval het in gevaar brengen van treinverkeer, art. 164 WvS, en het in gevaar brengen van verkeer op de weg, art. 162 WvS). Aan de dagvaarding is volledigheidshalve nog toegevoegd dat wanneer art.46 niet tot een veroordeling zal leiden, men zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de noodverordening.

Onkruit Vergaat Niet! beschouwt het optreden van politie en justitie als een uitprobeersel om hen de mond te kunnen snoeren. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat actievoerders daadwerkelijk op de noodverordening worden aangehouden. En of dit niet al genoeg is, wordt hen ook nog eens een zware aanklacht ten laste gelegd.

Onkruit laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. ,,Dit is de stomste zet van justitie! Onkruit zal er nu alles aan doen om een zo'n groot mogelijke politieke rel te veroorzaken'', laat een activiste weten. Tevens zal Onkruit te zijner tijd, wanneer de rechtszaak dient, zoveel mogelijk mensen oproepen naar Middelburg te komen ,,om actie te voeren tegen de repressie''.

Woensdag 9 mei vonden er twee kernafvaltransporten plaats. Vanuit Dodewaard ging kernafval via de weg naar Vlissingen, waar de lading vervolgens naar Engeland werd verscheept. Vanuit Borssele reed een trein naar de Franse opwerkingsfabriek Cogema in La Hague. (Yvon)

................

Nijmeegse politiek dwarsboomt referendum

NIJMEGEN [26-04-01] - Tot verbijstering van de tegenstanders heeft de gemeenteraad van Nijmegen de ruim 2500 geldige verzoeken voor een referendum over het Multimodaal Transportcentrum (MTC) van tafel geveegd. De coalitie van CDA, PvdA en VVD heeft dit besloten met een minieme raadsmeerderheid van slechts één stem.

Het afwijzen van het referendum over het MTC is gebaseerd op onjuiste argumenten, zo menen de tegenstanders. Zo werd opgemerkt dat het referendum strijdig zou zijn met eerder genomen besluiten. De gemeentelijke regels sluiten echter nergens uit dat een referendum mag gaan over onderwerpen waar eerder een besluit over is genomen.

Bovendien zijn over het MTC nog géén onherroepelijke besluiten genomen. Het vereiste bestemmingsplan is zelfs nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Het is voor de tegenstanders duidelijk dat het gemeentebestuur achteraf haar eigen spelregels heeft gemaakt om een referendum te ontlopen.

Het landelijk opererende Referendum Platform (www.referendumplatform.nl) heeft in een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad duidelijk gemaakt dat het de eerste keer in Nederland is dat een vanuit de bevolking op correcte wijze aangevraagd referendum geblokkeerd wordt vanwege de politieke onwil van zittende politici. Het is uitermate teleurstellend dat het in Nijmegen onmogelijk is gemaakt dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt over een ingrijpend project als het MTC.

Het MTC, een toekomstig bedrijventerrein aan de rand van Nijmegen, heeft teveel nadelen voor landschap en leefmilieu. De bedrijvigheid en alle extra transporten met treinen en trucks zullen ten koste gaan van veiligheid, nachtrust en woongenot in een groot aantal wijken. De keuze voor het MTC betekent nog meer asfalt en beton. Dit schaadt de natuur en de groene omgeving rond Nijmegen, Lent en Oosterhout. [info: www.milieudefensie.net/mtc]

 

Nijmeegse stadskrant stopt

NIJMEGEN [10-05-01] - Na Radio Rataplan gooit ook de Nijmeegse Stadskrant het bijltje erbij neer. De maandelijkse stadskrant is in 1982 ontstaan uit onvrede over de wijze waarop de lokale media de ME-ontruiming van Vrijstaat Pierson belichtte. Geldgebrek en een nijpend gebrek aan vrijwilligers zijn voor de stadskrant de voornaamste redenen om te stoppen.

De redactie van de Nijmeegse Stadskrant bestaat vandaag de dag uit een te kleine groep mensen die in hun vrije tijd voor de krant werken. ,,Daardoor nam de mogelijkheid tot diepgravende onderzoeksjournalistiek af en werden andere taken als fondswerving verwaarloosd'', laat de redactie in een persbericht weten.

 

Arrestatie vredesactivist op Waalsdorper vlakte

DEN HAAG [30-04-01] - Op 30 april, als veel mensen om een of andere reden meedoen met een feest van een zeer rijke familie, besloot ik actie te voeren bij het militaire terrein op de Waalsdorper Vlakte bij Den Haag. De actie was een protest tegen de oorlogsvoering, de oorlogsvoorbereiding en tegen de NAVO in het bijzonder.

Eerst heb ik een NAVO-bordje opgesierd met een vredesteken en de tekst "Stop de oorlog". Later heb ik vernomen dat iemand mij heeft gezien en de marechaussee heeft ingelicht. Enkele honderden meters verderop heb ik op een bord waarop een waakhond staat afgebeeld nog een vredesteken geverfd. Hierbij werd ik onderbroken door de marechaussee die me een lift aanbood naar de kazerne in Den Haag. Ik kon moeilijk weigeren...

Veel van de spullen die ik bij me had werden in beslag genomen. Ik liet aanvankelijk weinig los over de actie en mijn identiteit. Ze hadden echter bewijzen dat ik de bekladdingen had aangebracht en wisten m'n naam van de treinkaart. Nadat ik de actie had toegegeven en m'n naam had gezegd, werd ik vrijgelaten. Ik krijg nog een boete toegestuurd. [Rob]

 

Betoging voor vrijlating Mumia

AMSTERDAM [12-05-01] - Zo'n honderd mensen hebben zaterdagmiddag 12 april gedemonstreerd voor vrijlating van Mumia Abu-Jamal, een zwarte activist die al negentien jaar in de VS in een dodencel zit. De demonstratie begon op de Dam en eindigde bij het Amerikaans Consulaat.

De betogers in Amsterdam zeiden vooraf een vreedzame optocht te willen houden. De demonstranten hadden van de politie geen toestemming om op de Dam een manifestatie met toespraken te houden. Dit in verband met het feest dat prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst 's avonds in het paleis op de Dam voor familie en vrienden zouden geven. Omdat de vrienden van Abu-Jamal de oproep voor de betoging al hadden verstuurd, verzamelden ze zich toch op de Dam om vervolgens snel naar het consulaat te wandelen.

Mumia Abu-Jamal werd begin jaren tachtig ter dood werd veroordeeld, omdat hij een politieman zou hebben gedood. Abu-Jamal was vroeger lid van de radicale groepering de Black Panthers. Volgens de actievoerders is de activist ten onrechte veroordeeld en is hij een politieke gevangene. Ook popmuzikanten als Sting en de Beastie Boys hebben in het verleden verklaard dat Abu-Jamal geen eerlijk proces heeft gehad.

Een eerdere executie werd in 1995 tien dagen voor de vastgestelde datum afgeblazen. Binnenkort moet hij voor zijn laatste hoger beroep voor een federaal gerechtshof in Philadelphia verschijnen.

 

Tegengeluid bij propaganda EU

BREDA [09-05-01] - Zo'n dertig activisten hebben op 9 mei de viering van de jaarlijkse "Dag van Europa" in Breda opgevrolijkt met anti-EU leuzen en lawaai.

De Nederlandse euro-bobo's hadden deze keer het Bredase Chassé-theater gekozen als feestlokatie. Binnen vonden er reuze interessante dingen plaats, zoals workshops voor ondernemers, toespraken van Wim Kok en Dick Benschop, de uitreiking van de "Young Consumer Award" en een praatje van Joost "Zwitserleven" Zwagerman.

Hoewel aangekondigd was dat het festijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk zou zijn, bleek het 's middags, zelfs voor net uitziende mensen, vanwege veiligheidsredenen onmogelijk binnen te komen. Tientallen agenten en veiligheidsbeambten hielden de voorbijgangers op het theaterpleintje scherp in de gaten en doorzochten tasjes van mensen.

De anti-EU activisten, die geduldig wachtten totdat de euro-bobo's naar buiten zouden komen, zagen tot hun verbijstering hoe een grote meute schoolkinderen, gehuld in blauwe (Kim jong Il-achtige) overals met EU logo, urenlang door een clown werden gedrild in het zingen van liedjes voor Wim Kok. Toen deze eindelijk arriveerde, omringd door tientallen in blazer en mantelpak geklede 'jongeren-europarlementariërs', barstte er een enorm spektakel los met liederen en kindjes die euro-ballonnen oplieten.

De activisten deden flink hun best de sovjet-achtige propagandashow te verstoren en aanvankelijk lukte dit nog een beetje ook. Er werden leuzen geroepen tegen Fort Europa en de euro, en ook het "EU Rot Op" werd weer van stal gehaald. Het leverde veel bekijks op van publiek en pimpelende euro-bobo's. Toen echter op het podium een elektrisch versterkte hoempaband begon te spelen, moesten de activisten het onderspit delven. Volgend jaar beter? [Davidoff]

 

 

 


..