Uit: Ravage #4 van 17 maart 2000

 

Komst beatrix stuit op verzet

29 april: Leiden weer in last?

Onder het motto "Geen koningshuis, staat of kapitaal. Maar een wereld van ons allemaal" bereidt het 'Comité Mars op de Oranjes' acties voor tegen de komst van koningin Beatrix naar Leiden. Op zaterdag 29 april 2000 wenst de koningin hier met haar familie haar verjaardag te vieren. "Het koningshuis is een profiterend fossiel zonder enig maatschappelijk nut of functie", zo schrijven de tegenstanders in een manifest.

Het Comité Mars op de Oranjes, dat van zichzelf beweert uit linkse en anarchistische organisaties en individuen te bestaan, wenst op zeer korte termijn te komen tot een volledige ontbinding van de Nederlandse monarchie. "Het Nederlandse koningshuis heeft tot teleurstelling van velen niet de tegenwoordigheid van geest om in te zien dat in deze nieuwe eeuw het voortbestaan van de monarchie onwenselijk is", zo meldt het comité in een officiële proclamatie, onder meer bezorgd bij de redactie van Ravage.

Het Comité Mars op de Oranjes zal op 29 april in Leiden "op gepaste wijze" protesteren tegen de monarchie. Tevens zal het comité in de loop naar koninginnedag verschillende initiatieven ontplooien waarmee de onvrede met het koninklijk huis zal worden verwoord. Het comité heeft er geen behoefte aan de discussie rond het koninklijk huis nieuw leven in te blazen. "Deze discussie is namelijk al zo oud als het koningshuis zelf en de argumenten ook. Het is nu tijd over te gaan tot daadwerkelijke afschaffing".

"Het Nederlandse koningshuis is in wezen een volledig zinloos instituut; een profiterend fossiel zonder enig maatschappelijk nut of functie. Nu de natiestaat (gelukkig) steeds meer aan betekenis inboet, is ook de symbolische functie van het koningshuis, als 'hoeder van het vaderland', niet meer serieus te nemen", zo schrijven de tegenstanders in hun manifest.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt beweerd, oefenen leden van het koninklijk huis volgens het comité wel degelijk invloed uit op het politieke beleid. Uit het manifest: "Leden van het koninklijk huis proberen regelmatig de politieke besluitvorming in rechtse of reactionaire zin te beïnvloeden. Dit gebeurt tijdens formele en informele ontmoetingen met vooraanstaande politici, buitenlandse elites, academici, mensen uit de media en personen uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze politieke bemoeienis is volstrekt onacceptabel en in strijd met elk idee van openheid en democratie".

De tegenstanders van de monarchie zetten zich ook scherp af tegen de door enkelen voorgestane omvorming van de monarchie in een republiek. "Met een president als staatshoofd geraken wij enkel van de regen in de drup". Het comité roept iedereen op zich bij hen aan te sluiten. "Dit echter met uitzondering van rijke patsers en rechtse of nationalistische types", die zij doorverwijzen naar het Nieuw Republikeins Genootschap".

Naast de publicatie van een manifest, heeft het comité Mars op de Oranjes een omvangrijk eisenpakket samengesteld. Zo dient na de onmiddellijke ontbinding van het koningshuis en afschaffing van de monarchie als staatsvorm, aan de paleizen en landgoederen een zinvolle bestemming gegeven te worden. "Minstens twee paleizen worden ingericht als dierenasiels voor getraumatiseerde wilde zwijnen. Tevens zullen verschillende leden van het koninklijk huis hier te werk worden gesteld ter compensatie van de talloze slachtoffers die zijn gemaakt tijdens de stompzinnige jachtpartijen der Oranjes".

Volgens het comité wordt de afgeschafte koninginnedag gecompenseerd met een vrije dag op 1 mei, "en dan twee mei ook vrij in verband met uitslapen van het feesten". Ook Pieter van Vollenhoven moet het ontgelden. "Hij dient zijn functie bij Veilig Verkeer Nederland op te zeggen en in plaats daarvan verplicht te worden gesteld maandelijks in verschillende steden fietsdemonstraties te organiseren".

Het overblijvende geldelijke bezit van het koningshuis wordt gedoneerd aan de fondsen waaraan diverse koninklijke personen hun naam hadden verbonden, en aan andere goede zaken zoals anarchistische bewegingen in andere landen.

Het comité heeft inmiddels ook een indrukwekkende homepage in het leven geroepen (squat.net/beakomt) waarop naast het manifest en het eisenpakket, tal van interessante artikelen en foto's met betrekking tot het koningshuis zijn te bewonderen. De met de nodige humor samengestelde website van de anti-monarchisten, die vrijwel dagelijks wordt bijgewerkt met het laatste nieuws, besteedt ook aandacht aan de 'media-hype' die het comité ongetwijfeld denkt te zullen veroorzaken.

Tot nu toe hebben verschillende dagbladen al uitvoerig stilgestaan bij het Kok & Bea ondermijnende initiatief. De meeste publicaties meldden dat het Leidse actiecentrum Eurodusnie achter het comité zit. In Het Parool zegt de koningsgezinde politiewoordvoerder van de regio Holland-Midden, C. van Egmond, op de hoogte te zijn van de mogelijk te verwachten problemen. "Natuurlijk weten wij overal van. We zorgen dat er een scala aan maatregelen wordt genomen, waardoor we op 29 april zo goed mogelijk feest kunnen vieren. We schieten ze allemaal dood", aldus de politiewoordvoerder. Nou ja zeg.

Het verzoek van Ravage, dat via het achterlaten van een bericht op de website van het comité om een exclusief interview had gevraagd, werd negatief beantwoord middels een van krantenletters samengesteld bericht.

..................

Nertsenbevrijders overijverig

Het Dieren Bevrijdings Front zegt binnen een week tijd tot twee maal toe de hokken open te hebben gezet bij nertsenfokkers, respectievelijk in Putten en Barchem. Hierbij zouden in totaal vijfduizend nertsen zijn losgelaten. De actievoerders zeggen bewust in het winterseizoen te hebben toegeslagen om, nu de paartijd aanbreekt, het foksysteem in de war te sturen.

In een claimbrief zegt het Dieren Bevrijdings Front (DBF) in de nacht van 27 op 28 februari 2000 de hokken te hebben opengezet bij een fokkerij aan de Halvinkerhuizerweg in Putten. "Hier hebben we een deel van de omheining uitgegraven en verwijderd, waarna wij de achterpoort van de fokkerij hebben opengezet. Verder hebben wij leuzen gezet ('DBF' en 'YOU'RE GUILTY-DBF')".

Hierna zijn de actievoerders het terrein opgegaan en hebben uit twaalf sheds zo'n twee- tot drieduizend nertsen bevrijd. "We hebben zo'n 94% van de hokken aanwezig op zijn fokkerij opengezet. Tevens hebben wij de fokgegevens meegenomen en deze elders in brand gestoken. Ook is er gereedschap ontvreemd en vernietigd", zo meldt de claimbrief.

De nacht van 2 op 3 maart vonden de dierenvrienden "een mooie nacht om onze vriend Hissink in Barchem op te zoeken". "Wij kwamen tot dit besluit omdat hij zijn leven niet heeft verbeterd na een raid op zijn fokkerij vorig jaar augustus, wat hij beter wel had kunnen doen. We zijn het terrein opgegaan om vervolgens een groot gedeelte van zijn schutting te verwijderen (...) Na gekeken te hebben in welke sheds hij zijn nertsen had zitten, begonnen wij met het bevrijden van de dieren. We hebben aan zo'n twee- tot drieduizend nertsen de mogelijkheid geschonken om hun levens te leven in vrijheid."

De bevrijdingsacties vonden in de ogen van het DBF plaats op een "tactisch goed moment". "De teven (vrouwtjesnertsen) worden voorbereid op het fokken met de reu. Dit gebeurt in maart. Half mei zal de teef vier tot zes jongen werpen. Nu we de dieren bevrijd hebben voor het paren, ligt het hele foksysteem door de war", aldus het DBF.

Het DBF beklaagt zich erover dat de acties niet of nauwelijks in het nieuws zijn gekomen. "Nadat knokploegen en negatieve berichtgeving niet hielpen/helpen (en vaak een tegenovergesteld effect had) om ons de mond te snoeren (en harder gewreekt door ons werden) zal justitie, de NFE, de fokkers en het andere tuig de tactiek van het doodzwijgen gebruiken." Om met de slogan "While you sleep, ALF destroys your world" te eindigen.

Samen met de recente dierenbevrijdingsacties in Putten en Barchem komt het aantal acties van het DBF in een jaar tijd op zeven te staan. Respectievelijk bracht het DBF een bezoekje aan pelsdierenhouders in Meyel, Putten, Nootdorp, Zwammerdam, Barchem, Putten en Barchem.

Ondertussen bakkeleit de Tweede Kamer vrolijk verder over de vraag of het fokken van nertsen en vossen in dit land nu wel of niet verboden moet worden. Minister Brinkhorst heeft begin februari in de ministerraad zijn voorstel voor een verbod op de nertsenhouderij gepresenteerd. Vooralsnog is het niet overgenomen. De VVD-bewindslieden zouden ertegen zijn. De minister wil een aanpassing van de Welzijnswet voor dieren. Daarin moet komen te staan dat het verboden is dieren te houden uitsluitend om hun vacht. Dieren houden voor consumptie of voor medische doeleinden blijft dan mogelijk.

De nertsenhouders hebben inmiddels een Belgische topkok in de arm genomen die gaat onderzoeken of nertsen ook eetbaar zijn. Over enkele maanden verwachten de fokkers de eerste kookresultaten van het als taai bekend staande pelsdier. Pakken die goed uit, dan is er een extra reden om door te gaan met de nertsenhouderij.

Het Rathenau Instituut, een adviesorgaan van de overheid en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, heeft in opdracht van minister Brinkhorst een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een verbod op nertsenfok. Het Instituut komt tot de conclusie dat als het houden van nertsen wordt verboden op grond van het feit dat ze om hun vacht worden gefokt, dit onvoorspelbare juridische en maatschappelijke problemen oplevert. Het doel van het houden van dieren mag geen rol spelen in de beoordeling van een bepaalde vorm van dierhouderij.

Een meerderheid van de Kamer had Brinkhorst in juli vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid de nertsenhouderij te verbieden. Eind vorig jaar concludeerde een door de minister ingestelde commissie nog dat op basis van de huidige wetgeving geen verbod mogelijk is. Brinkhorst heeft vergeefs geprobeerd tot een verbod in Europees verband te komen.

.......................

Tegenstanders Schiphol hergroeperen zich

Een aanlegsteiger voor een Zeppelin, een metershoge Bulderboswachter, een actiekamp van een week, een muzikale omsingeling van het bos en hopelijk een almaar durende onteigeningsprocedure. "Geen sfeer van gehard verzet, maar van wijsheid en gevoeligheid versus bulldozers en de botte bijl". Milieudefensie maakte zich op een druk bezochte actiebijeenkomst op voor de slag om het Bulderbos. Groen Front! stak voorzichtig een neus om de deur.

December 1999 besloot het kabinet dat Schiphol op de huidige lokatie na 2003 binnen nader te bepalen milieugrenzen mag doorgroeien. De besluitvorming rond de aard van die milieugrenzen en de daarmee samenhangende wijziging van de PKB gaat zeker een jaar of drie in beslag nemen. De milieugrenzen voor gevaar, lawaai en vervuiling worden flink opgerekt, terwijl die voor CO2 en stank geschrapt worden. Inmiddels heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage geconcludeerd dat de groei van de luchthaven tot 2003 ten koste gaat van het milieu en de omwonenden.

Op korte termijn speelt daarnaast nog het kabinetsbesluit en de behandeling in de Tweede Kamer van de Aanwijzing, de nieuwe geluidsgrenzen rond Schiphol tot 2003. Na 2003 zal het geluid rond Schiphol niet meer alleen berekend maar ook gemeten worden. In de plannen waar het kabinet nu aan werkt wordt er uitgegaan van zo'n elf meetpunten, allen relatief dicht bij Schiphol.

"Een belachelijk aantal", zo sprak Joris Wijnhoven van Milieudefensie de ruim honderd aanwezigen toe in zaal Eik & Linde in Amsterdam. Milieudefensie hield op 9 maart 2000 een actiebijeenkomst waar onder meer de toekomst van het Bulderbos op de agenda stond. "Wij willen minimaal 300 meetpunten, voor minder doen we het niet", meldt Wijnhoven, "van Leiden tot Amsterdam West en van Assendelft tot Hilversum. Door later aan alle meetpunten ook geluidslimieten te stellen kan het net van geluidsgrenzen rond Schiphol strakker worden aangetrokken."

Lokale groepen en individuen werd gevraagd te pleiten voor een meetpunt in hun dorp of wijk en daartoe druk uit te oefenen op de lokale politiek en op de minister door het zetten van handtekeningen, lobby en lokale acties. De achterban van Milieudefensie werd voor de zoveelste keer op pad gestuurd, dit maal met de boodschap "kaartjes voor meetpunten" te gaan verspreiden. "Wij willen dit keer geen 5000 maar 50.000 ingevulde kaartjes terugzien op ons kantoor in Amsterdam", sprak W. Duyvendak de wat hij noemde "wat onderuit gezakte aanwezigen" toe.

Maar de achterban van Milieudefensie en andere actieve omwonenden van Schiphol zijn niet moe, hooguit wat in de war. Want was het Milieudefensie zelf niet die het afgelopen jaar in het kader van de zogenaamde TOPS meer aan de onderhandelingstafel zat, dan dat het actievoerde? En dan nu opeens weer gaan lopen zeulen met meetpuntkaartjes. Desondanks maakte het voorstel bijzonder veel enthousiaste reacties los.

Naast het binnenhalen van 300 meetpunten wil Milieudefensie deze zomer het Bulderbos in de schijnwerpers zetten. Het juridische traject van de onteigening is weliswaar nog steeds niet begonnen, maar de verwachting is dat het vijfjarige bos in september daadwerkelijk onteigend zal worden. Van 9 tot 16 juli vindt dan ook de 'Bulderboszomer' plaats, waarbij tal van vrolijke activiteiten zullen plaatsvinden.

Mocht de onteigening daar zijn en het bos overgaan in handen van Schiphol, zullen honderden mensen worden opgeroepen om de jonge boompjes te omsingelen. "Wij denken hierbij niet aan fysieke barricades in het bos, maar willen dat de mensen zelf het protest vormen. Belangrijk is om duidelijk te maken dat wij kwetsbaar zijn en dat zij degenen zijn die het bos vernielen", sprak Kees Kodde. Op de vraag van een Groen Front! activist of het jezelf vastketenen aan een boom ook geoorloofd was, antwoordde Kodde bevestigend, hetgeen hem een applausje opleverde van het publiek. Nu maar afwachten hoe Groen Front! dat karweitje denkt te zullen gaan klaren met boomstammen van vier centimeter dik. (AvV)

..................

Baskische hongerstakers naar Den Haag

Van 3 tot en met 8 april 2000 zullen er dertig mensen uit Baskenland een hongerstaking houden bij de Hofvijver in Den Haag. De actie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de gevangenhouding en mogelijke uitlevering van de Baskische politieke gevangene Esteban Murillo Zubiri aan Spanje. Murillo zit sinds januari 1999 vast in de Koepelgevangenis van Haarlem.

Op 21 maart zal de Hoge Raad een uitspraak doen over de procesgang tegen Esteban Murillo. Het is zeer waarschijnlijk dat de procesgang goed wordt bevonden en dat de beslissing over de uitlevering in haar volgende fase terechtkomt. Minister Korthals van Justitie heeft het laatste woord; hij moet na 21 maart een beslissing nemen over de uitlevering van Murillo. Eerder al, op 24 augustus 1999, had de Haarlemse rechtbank uitspraak gedaan in de uitleveringszaak.

Esteban Murillo wordt verdacht van het medeplegen van een aanslag in 1980 en van ETA-lidmaatschap. Hij zou zijn auto hebben uitgeleend aan een ETA-commando waar hijzelf ook lid van was. Zijn auto zou als vluchtauto hebben gediend bij een moordaanslag op een politie-agent in Navarra in 1980. Het enige dat Murillo erkent te hebben gedaan is het uitlenen van zijn auto, zonder te hebben geweten waarvoor die gebruikt zou worden.

Het Solidariteitskomitee Etaban Murillo, dat inmiddels verschillende acties heeft gevoerd voor de vastzittende Bask, zegt niet zo'n vertrouwen in een onafhankelijke en objectieve beoordeling van minister Korthals te hebben. In EU-verband heeft Spanje er namelijk voor gezorgd dat het politieke vluchtelingen binnen de EU-lidstaten onmogelijk wordt gemaakt om politiek asiel aan te vragen in een ander EU-land. Spanje wil hiermee voorkomen dat het Spaans-Baskische conflict internationale aandacht krijgt. Honderden Basken zitten als politieke gevangenen in Spaanse gevangenissen en meer dan 2000 Basken leven als vluchteling elders op de wereld.

Van 27 maart tot en met 2 april organiseert het Solidariteitskomitee een informatie-tour door Nederland met een ex-politieke gevangene en een familielid van een huidige gevangene, beiden actief in de campagne voor vrijlating van de Baskische politieke gevangenen. De infotoer gaat langs linkse politieke centra, universiteiten en scholen. Van 3 tot en met 8 april komen er dertig Basken uit de geboorteplaats van Esteban Murillo naar Den Haag om met een hongerstaking en vele acties de aandacht te vestigen op het Spaans-Baskische conflict en het recht op politiek asiel. Zij zullen bivakkeren in twee tenten bij de Hofvijver.

...................

Ministers lopen maatschappelijk debat over gentechnologie voor de voeten

DEN HAAG, 24 februari 2000 - Vijf maatschappelijke organisaties hebben er bij de regering in een brandbrief op aangedrongen een "wat minder vooringenomen houding ten aanzien van gentechnologie en voeding in te nemen".

De vooringenomen houding bleek onlangs duidelijk op het door de Amerikaanse ambassade georganiseerde congres over gentechnologie, waar de ministers Jorritsma, Brinkhorst en Borst onverminderd hun steun betuigden aan de gentechindustrie. Dit tot groot ongenoegen van de Alternatieve Konsumenten Bond, CNV Bedrijvenbond, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Natuur en Milieu en Platform Biologica.

Een interne discussie over gentechnologie vorige zomer leidde er toe dat de Tweede Kamer aandrong op een maatschappelijk debat over de omstreden materie. De vijf organisaties, die onlangs werden uitgenodigd hun licht te laten schijnen over de opzet van een dergelijk debat, schrijven in de brandbrief "weinig vertrouwen te hebben in een debat met een regering die verklaard voorstander is van gentechnologie in voeding". "Vooral minister Jorritsma", zo melden de organisaties, "is erg bang de economische boot te missen en wil nog hogere bedragen beschikbaar stellen voor ontwikkeling van gentechnologisch onderzoek en vestiging van biotechbedrijven in Nederland."

Monument voor tienduizendste uitzetting

AMSTERDAM, 9 maart 20000 - In het Leidsche Bosje in Amsterdam hebben actievoerders van het Autonoom Centrum een stuk KLM-vliegtuig geplant in combinatie met een keurig bordje met opschrift. Het geheel is een monument ter ere van de tienduizendste vluchteling die door de KLM is uitgezet. Het Autonoom Centrum vindt dat de KLM geen medewerking aan uitzettingingen zou moeten verlenen. Martin Air is na protesten gestopt met hulp bij uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers. (Foto: Thomas Schlijper)

Noorwegen breidt zeehondenjacht uit

AMSTERDAM, 7 maart 2000 - Dierenactivisten in veertien landen hebben bij de Noorse ambassades betoogd tegen de zeehondenjacht. Dit jaar zullen de Noorse vissers rond de 65.000 jonge zeehonden vangen en doden.

Op initiatief van de actiegroep Bont voor Dieren hield een tiental betogers bij de ambassade van Noorwegen in Den Haag een ludieke actie. De ambassadeur kreeg een petitie en 70.000 protesthandtekeningen overhandigd waarmee werd aangedrongen op stopzetting van de zeehondenjacht. De zeehondenjacht stijgt weer in populariteit omdat de vraag naar zeehondenbont toeneemt.

Torentje Kok geblokkeerd

DEN HAAG, 4 februari 2000 - Leden van Milieudefensie en bewonersgroepen die actief zijn rond de Betuwelijn hebben de toegang van 'het torentje' van premier Kok op Het Binnenhof in Den Haag enige tijd met spoorbielzen geblokkeerd.

Zij protesteerden hiermee tegen de gesloten opstelling van de regering bij de besluitvorming over de Betuwelijn en het uitstellen van een Kamerdebat over de omstreden goederenlijn.

In oktober 1999 heeft minister Netelenbos met de Tweede Kamer afgesproken dat de besluitvorming rond het afblazen van de Noordtak van de Betuwelijn in februari 2000 opnieuw in de Kamer zou worden bediscussieerd. Dit Kamerdebat is eind februari nog steeds niet geagendeerd. De regering ontloopt daarmee de publieke discussie over de Betuwelijn, terwijl de argumenten tegen dit ingrijpende project zich opstapelen, zo vinden de bij de bielzen-actie betrokken organisaties.

Vorig jaar liet premier Kok weten "geen behoefte te hebben om bij iedere biels voor de Betuwelijn een maatschappelijke discussie te moeten voeren". Milieudefensie en de bewonersgroepen lieten met hun actie letterlijk zien dat de argumenten tegen de Betuwelijn zich opstapelen en dat maatschappelijke discussie juist hard nodig is.

In een brief aan Kok riepen de organisaties het kabinet op zijn gesloten houding te laten varen en niet alleen de Noordtak maar de hele Betuwelijn af te blazen. Zij noemen het onverstandig de aanleg van grootschalige infrastructuur door te zetten op basis van verouderde argumenten. "Het lijkt erop dat het kabinet last heeft van een 'mentale blokkade' en het project als voldongen feit probeert te presenteren."

Milieuactivisten redden meertje

OCHTEN, 24 februari 2000 - Met de steun van de vliegende brigade van Groen Front! wist een groep buurtbewoners te voorkomen dat een meertje in Elrik illegaal gedempt kon worden.

Het meertje in de Betuwestreek is een gemeentelijk natuurgebied en fungeert 's winters als ijsbaan. De eigenaar, een campinghouder, wilde af van het "lelijke riet". De gemeente probeerde dit middels een dwangbevel en dwangsom te verhinderen, maar de bestuurlijke drukmiddelen bleken geen effect te hebben.

De buurt nam vervolgens contact op met Groen Front! Gezamenlijk wisten zij de demping tegen te gaan, waarna gemeentewerkers en politie het terrein omhekten. "Kennelijk beginnen mensen door te krijgen dat wanneer de natuur vernield wordt, je niet apathisch hoeft toe te kijken. Iedereen kan een actie als deze doen," aldus een activist van Groen Front!

'Geen vuilnisbelt, maar statiegeld!'

SCHIEDAM, 9 maart 2000 - Tientallen actievoerders hebben steekkarren met lege halve liter wegwerpflessen bij het Nederlandse hoofdkantoor van Coca Cola in Schiedam naar binnen gereden om ze bij de directie af te leveren. Coca Cola veroorzaakt in ons land met zijn wegwerpfles ruim vier miljoen kilo plastic afval per jaar.

De milieuorganisaties Milieudefensie en Natuur & Milieu willen dat Coca Cola statiegeld heft op haar halve literflessen zodat die worden ingezameld en hergebruikt. Coca Cola is in Nederland de grootste producent van plastic wegwerpflessen. Vorig jaar verkocht de fabrikant 150 miljoen halve liters frisdrank in wegwerpflessen onder de merknamen Coca Cola, Fanta en Sprite. Deze flessen verdwijnen in de afvalverbrandingsoven, hetgeen leidt tot een enorme verspilling van grondstoffen en de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Ook IJzeren Rijn deugt niet

VLODROP, 6 februari 2000 - Vijftig personen hebben zondagmiddag 6 februari bij Vlodrop de spoorlijn IJzeren Rijn een uur bezet uit protest tegen de dreigende ingebruikneming van de spoorwegverbinding.

De Belgische regering dringt op heropening van de IJzeren Rijn aan. De in onbruik geraakte spoorlijn loopt door het nationaal park De Meinweg en natuurgebied de Weerter Bergen. Het is de bedoeling dat de spoorlijn de haven van Antwerpen in 2002 met het Roergebied verbindt.

Gonnus vrij en fiets toe

ZWOLLE, 3 maart 2000 - Wat onwennig reed ze op het parkeerterrein van de gevangenis in Zwolle het eerste rondje op haar splinternieuwe, met bloemen versierde fiets. Een cadeautje van haar sympathisanten, die haar bij haar vrijlating hadden staan opwachten bij de gevangenispoort.

Na acht maanden gevangenisstraf te hebben uitgezeten wegens milieuacties, werd Gonnus vrijdagochtend 3 maart vrijgelaten. In de stromende regen werd zij hartelijk begroet door twintig sympathisanten, een paard en wagen en een nieuwe fiets. "Een onvergetelijk moment", zo laat Gonnus een dag later weten. Ze zegt ook blij te zijn met de vele solidariteitspost die ze tijdens haar detentie heeft mogen ontvangen.

Acht maanden straf is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Aanvankelijk verbleef ze zes maanden lang in de half open inrichting Ter Peel, maar nadat ze had deelgenomen aan een ludieke actie buiten de hekken van de gevangenis, werd ze overgeplaatst naar een strenger regime in Zwolle. De laatste acht weken waren voor haar "afschuwelijk".

Gonnus: "Eigenlijk wilde ik het liefst de hele dag op m'n zelf zitten, maar doordat de celdeuren op de afdeling overdag openstaan, kreeg ik daar nauwelijks gelegenheid voor". Om de dagen door te komen kon ze deelnemen aan de arbeid. Maar nadat Gonnus de opdracht kreeg om auto-onderdelen in elkaar te zetten, was de lol er snel af en legde zij het werk neer. Voor alle duidelijkheid: Gonnus moest een straf uitzitten omdat ze deel had genomen aan radicale acties tegen de auto-industrie.

Protest tegen luchthaven Deurne

DEURNE (B), 10 maart 2000 - Vijftien actievoerders van de werkgroep Wildgroei hielden 10 maart een "geluidsoverlast-actie" in de aankomsthal van de Belgische luchthaven Deurne. Tegelijkertijd werden er spandoeken vanaf het dak langs de gevel neergelaten met de teksten "Deurne Dicht" en "Change behaviour, not climate".

Wildgroei streeft naar een sluiting van de luchthaven in Deurne, onder meer omdat aan de rand van de luchthaven sprake is een dichte bebouwing waar de bewoners last ondervinden van lawaai en stank. Verder lijdt de luchthaven, dat uitbreidingsplannen heeft, jaarlijks een fors verlies.

Monument Indië besmeurd met rode verf

LEIDEN, 2 maart 2000 - Opnieuw heeft een actiegroep het gemunt op het Indië-monument in Leiden. Werd vorig najaar het beeld van zijn sokkel getrokken en daarna in het Galgewater gekieperd, nu is het monument overgoten met rode verf. De actie is opgeëist door het 'Comité Stop Eerbetoon Aan Kolonialisme'.

Het omstreden Indië-monument bestaat uit een kunstwerk met drie figuurtjes, een sokkel, het opschrift 'Afscheid zonder thuiskomst' en een plaquette met tekst. Verder is in de sokkel een wapen gegraveerd. Het monument is neergezet ter nagedachtenis aan Leidse soldaten die stierven tijdens de politionele acties. Zowel de mannen, de plaquette als dat wapen zijn besmeurd met rode verf.

De besmeuring van het monument vond plaats in de nacht van 1 op 2 maart. In een verklaring schrijft het comité: "Dit schandalige monument moet weg. Meer dan honderdduizend Indonesiërs hebben ze vermoord! Zoveel als de gehele bevolking van Leiden. Mannen, vrouwen en kinderen, hele dorpen werden willekeurig uitgeroeid door het Nederlandse koloniale leger. Wat zou er door de vele Indonesische nabestaanden heen gaan wanneer hen ter ore zou komen dat er in Nederland opnieuw (er zijn er inmiddels zo'n 175!) een monument is geplaatst ter ere van de moordenaars van hun familieleden en vrienden?" (n.b. de gehele persverklaring staat de website van Ravage)

St. Pieter solidair met Baskische milieubeschermers

ROME (I), 24 februari 2000 - Na het reuzenrad in Londen, het Vredespaleis in Den Haag en de Brandenburger Tor in Berlijn was het nu de beurt aan de Sint Pieter kathedraal in Rome. Baskische milieuactivisten lieten er een reusachtig spandoek neer langs de gevel om de aandacht te vestigen op de situatie in de westelijke Pyreneeën.

De Spaanse overheid is bezig de Itoiz stuwdam aan te leggen. Als gevolg van deze dam dreigen drie natuurgebieden en negen dorpen onder water te lopen. In 1995 verklaarde het Spaanse Hooggerechtshof de aanleg van de Itoiz onwettig. Toch gaat de bouw onverminderd door. In de eerste twee weken van mei zal een groep Nederlanders de bedreigde streek bezoeken.

Noors parlement kiest voor omstreden gascentrales

OSLO (N), 9 maart 2000 - Nadat de oppositie in het Noorse parlement instemde met een wet die de bouw van op gas gebaseerde elektriciteitscentrales mogelijk maakt, trad de minderheidsregering onmiddellijk af.

Milieuorganisaties maken zich hier boos over omdat Noorwegen zich nu hoogstwaarschijnlijk niet aan de grenzen voor de CO2-produktie zal kunnen houden. De oliewinning, excessief autogebruik en overmatige vliegerij zorgen al voor een zeer hoge uitstoot. In Noorwegen komt bijna alle elektriciteit van waterkrachtcentrales. Het stijgende verbruik zorgt voor een tekort. Er wordt bijvoorbeeld veel elektrisch gestookt.

......................

Kraak maar Raak!

Uitverkoop! Alles moet weg!

Nu bekend is geworden dat het kort geding, dat de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de krakers van de Kalenderpanden, op 10 april wordt voortgezet, wil dat nog niet zeggen dat de acties voor behoud van de panden zijn opgehouden. Integendeel. De afgelopen weken werd een bouwlokatie van de BAM bezet en liepen honderden mensen mee in een ludieke protesttocht door de drukste winkelstraat van Nederland.

De bewoners en sympathisanten van de gekraakte Kalenderpanden aan het Amsterdamse Entrepotdok zijn de afgelopen maanden fel van leer getrokken tegen het voornemen van de gemeente om op deze lokatie luxe koopappartementen te bouwen. De gemeente probeert via een kort geding de krakers uit de kostbare panden te krijgen, zodat de stek verkocht kan worden aan projectontwikkelaar BAM.

Op 22 april voerden de krakers een bezettingsactie uit op een bouwlokatie van de BAM aan de Amsterdamse Herengracht. Op deze lokatie bouwt de BAM in opdracht van een BV luxe kantoorruimtes. Saillant detail hierbij is dat de BAM dit project van de gemeente kreeg toegewezen, in ruil voor het loslaten van een bouwproject in de Lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal. De gemeente gaf deze voormalige kerk een culturele bestemming.

"De BAM is hier betrokken geweest bij een project waar de gemeente de voorrang gaf aan een culturele bestemming en de BAM als alternatief een vervangende bouwlokatie gaf. Dit voorbeeld dient de gemeente te volgen bij de Kalenderpanden", aldus de krakers die hun bezettingsactie overigens snel voor gezien hielden.

Vrolijke tocht

Op 4 maart vond er in de binnenstad van Amsterdam een ludieke maar opvallende demonstratie plaats "voor het behoud van vrije publieke ruimte voor ongesubsidieerde kunst en politiek." De demonstratie, ter ondersteuning van de Kalenderpanden, werd door 200 mensen uitgelopen.

Nadat een kleine barrière juichend overwonnen was (een wagen moest over twee paaltjes getild worden) kon de stoet zijn weg naar het Leidseplein beginnen. "Als je aan veel mensen wilt laten zien wie je bent dan is de zaterdagmiddag in de Amsterdamse binnenstad de aangewezen plek", zegt Vincent van het Autonoom Centrum. De route liep dan ook van de Dam door de Kalverstraat naar het Leidsplein.

Het feit dat de Kalenderpanden gericht zijn op verzet tegen de ontwikkelingen van de vrije markteconomie en de een-dimensionale consumptiecultuur, is volgens Vincent een goede reden om de demonstratie door de Kalverstraat te laten gaan. Op de flyers die uitgedeeld werden stond, refererend aan de winkelende mensen: 'Uitverkoop! Alles moet weg! De kalenderpanden binnenkort eindelijk opgeruimd!'

Verschillende groeperingen die binnen de panden actief zijn, deelden glühwein en soep uit, maakten muziek, waren verkleed of brachten iets ten gehore op het Leidseplein. Met een vrolijke tocht werd met veel muziek, een enkele pannendeksel en joelende mensen de commerciële consumptiecultuur van de binnenstad voor even overstemt.

AMSTERDAM

Op zondag 12 maart werd de benedenruimte van Weteringschans 2 gekraakt. Het betreft een minimaal twee jaar leegstaande winkel, pal gelegen naast Paradiso. Een aantrekkelijke stek, waar de krakers kunstzinnige projecten denken te willen beginnen. Zo zullen er zeer maffe fietsen worden gepresenteerd maar zal er ook een kunst-weg-geef-kring-loop-winkel worden begonnen +++ De eigenaar van het in januari herkraakte Jacob Obrechtstraat 3, die tot twee keer toe geprobeerd heeft het pand ontruimd te krijgen met een knokploeg, heeft nu de rechtbank maar ingeschakeld. Ope Retail BV kocht het pand oktober vorig jaar, nadat het in juli '99 ontruimd werd. Op 10 maart jl. diende het kort geding, waar de eigenaar aangaf zelf het pand te willen betrekken. Nu maar afwachten of de rechtbank de eigenaar opnieuw in het gelijk stelt, waarmee vermelding in Zwartboek Ontruimingen deel 2 verzekerd is. (zie pag. 4 van deze Ravage)

DEN BOSCH

Het pand Stoofstraat 3 & 5 is op 20 februari herkraakt. Het perceel was vorig jaar voor de eerste keer gekraakt maar al snel ontruimd op artikel 429. Meer info: K.S.U. Den Bosch, Postelstraat 23, elke donderdagavond om 19.00 uur.

BREDA

De kraakactie van zaterdagavond 19 februari en het daaropvolgende feestje in zwembad De Wisselslag hebben de gemeente Breda en de politie totaal verrast. Geen van beide partijen leek aanvankelijk dan ook goed raad te weten met de situatie. "Dit is zover ik weet nog niet eerder vertoond", aldus de Bredase wethouder M. Heerkens (PvdA). "Het gaat hier immers niet om een woonhuis, maar om een pand met een heel andere bestemming. Daarom kan ik niet zo direct zeggen hoe we hiermee moeten omgaan", aldus Heerkens. Daar hadden de krakers geen problemen mee. Kort na de kraakactie vermaakten enkele honderden jongeren zich in het complex. Niet alleen met dansen op housemuziek, maar ook met voetballen, skaten en allerlei capriolen op de waterglijbaan. De krakers verlieten de volgende middag vrijwillig het gebouw.

ROTTERDAM

Met het verschijnen van Sientje heeft krakend Rotterdam zich weer enigszins op de kaart gezet. Een op A5-formaat gekopieerde chaotische nieuwbrief, volgepropt met de laatste nieuwtjes en roddels op het gebied van kraken, economie, cultuur, etc. Zo wordt melding gemaakt van de komst van de 'politieke boekenkast' in Galerie Slaphanger, het eerste Rotterdamse kraakoverleg sinds tijden en de opening van ontbijtkafee De Paardenval (elke zondag tussen 12 en 16 uur, Gerard Scholtenstraat 2). Maar er wordt ook weer gekraakt in Rotjeknor: op 30 januari werd Henegouwerlaanm 104b gekraakt, waar o.a. multimediakunst op de ramen geprojecteerd zal gaan worden. Sientje is verkrijgbaar door een briefje te schrijven naar: Postbus 6250, 3000 AG Rotterdam.

 

 

 

 


..