- Home
- Archief
- 1999

Uit: Ravage #277 van 5 februari 1999

Bewijs atoomwapens Volkel boven tafel

De Nederlandse overheid heeft tot op heden noch bevestigd noch ontkend dat zich op de militaire vliegbasis Volkel atoomwapens bevinden. Geheime documenten echter, waar Ravage de hand op heeft weten te leggen, leveren het onomstotelijke bewijs dat er kernwapens liggen opgeslagen. En als ze ingezet moeten worden, dan staat de Koninklijke Luchtmacht z'n mannetje (en vrouwtje)!

De afgelopen maanden hebben antimilitaristen van de actiegroep 'Bingo' diverse malen ingebroken op de vliegbasis Volkel, onder meer in een kantoor van een munitiecomplex en een Amerikaans communicatiecomplex. De ontvreemde documenten, waar Ravage een stapeltje kopieŽn van kreeg toegezonden, leveren onder meer het bewijs dat er kernwapens op Volkel liggen opgeslagen.

De kernwapens liggen er niet alleen, er wordt ook mee geoefend. Uit een van de documenten ('Oefenorder Super Breakout 98 1') blijkt dat in de periode 18 19 februari 1998 de oefening Super Breakout heeft plaatsgevonden met als doel "het beoefenen van specifieke benodigde procedures en werkwijzen nodig voor de voorbereiding en het demonstreren van het strike gedeelte van de oorlogstaak in een MDF scenario". Strike missions zijn missies met kernwapens.

Ook uit andere oefenorders blijkt dat de Nederlandse luchtmacht klaarstaat om de alles vernietigende atoomwapens in te zetten. Zo geeft de oefenorder 'Cold Igloo' dd 9 april '98 als intentie "het demonstreren van de inzetgereedheid van vliegbasis Volkel i.h.k.v. strike operaties."

Munitions Support

Een verplaatsingsorder, gedateerd 13 januari 1998, beschrijft het tijdelijk stationeren van twee F 16 bommenwerpers op vliegbasis Kleine Brogel in BelgiŽ. Bij die oefening is ook het 752 MUNSS squadron betrokken. Op Kleine Brogel zijn de Belgische bommenwerpers gestationeerd die de kernwapentaak voor dat land moeten uitvoeren.

Verder wordt in de documenten herhaaldelijk naar het MUNSS squadron verwezen: het was al bekend dat die op Volkel lag, en ook dat de MUNSS eenheden als taak hebben het onderhoud, bewaken en inzetklaar houden van de kernbommen te bewerkstelligen. Elk NAVO land met een atoomtaak heeft zo een MUNSS (Munitions Support Squadrons) eenheid gelegerd op de basis van de luchtmacht die de kernwapens moet gebruiken in tijd van oorlog. Door deze opzet worden NAVO staten betrokken bij nucleaire oorlogvoering, ondanks de formaliteit dat de kernwapens van Amerikaanse makelij zijn.

Die formaliteit is noodzakelijk omdat er anders al te duidelijk sprake zou zijn van een overtreding van het Non Proliferatie Verdrag. In dat verdrag beloven de ondertekenaars (waaronder alle NAVO lidstaten, maar niet de erkende drie: Frankrijk, VS, UK die mogen nog even kernwapens houden) dat ze afzien van kernwapens. In feite is een zestal NAVO lidstaten (Nederland, Griekenland, Turkije, BelgiŽ, Duitsland en ItaliŽ) op deze manier ook kernwapenstaten en overtreden dus het verdrag.

Dit vinden veel ondertekenaars (een groot deel van de wereld) van het Non Proliferate Verdrag een duidelijk geval van hypocrisie. Er is dan ook veel verzet in de onderhandelingen van de Verenigde Naties tegen dit NAVO 'co gebruikerschap'. Nederland en de andere vijf zijn hierop al herhaaldelik aangevallen, onder andere door Zuid Afrika (die een paar jaar geleden vrijwillig afstand deed van haar kernwapens).

Een exemplaar van 'Nieuwsbrief Millennium' maakt melding van het feit dat er inmiddels ook op de vliegbasis Volkel een grootscheepse inventarisatie heeft plaatsgevonden in het kader van de millenniumproblematiek. Er is een projectteam millennium en euro problematiek (PT MEP) opgericht, dat o.a. de database beheert waarin de ca. 6500 objecten zijn opgenomen.

Onlangs kwam naar buiten dat een aantal gezaghebbende Amerikaanse militaire experts zich in het kader van de eeuwwisseling ernstig zorgen maakt over de functionering van het waarschuwingsnetwerk dat alarm slaat bij een atoomaanval. Wereldwijd staan er nog altijd duizenden kernwapens paraat die binnen enkele minuten afgeschoten kunnen worden.

Speciale bunkers

De naar schatting tientallen atoomwapens liggen in elf speciale bunkers (zogenaamde 'WS 3 vaults'), gelegen onder de vliegtuighangars. In tijd van oorlog worden de bommen rechtstreeks uit de kelders opgetakeld en onder de vleugels van de bommenwerpers gehangen. Dit zijn de eveneens op Volkel gestationeerde F16 straaljagers, in dienst bij het 311e en 312e squadron van de Koninklijke Luchtmacht. De piloten van deze eenheden worden speciaal opgeleid voor deze taak. De atoombommen op Volkel hebben elk een explosieve kracht die vele malen sterker is als de bommen op Hiroshima.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft zich uitgesproken tegen kernwapens. Dat bleek herhaaldelijk uit opinie peilingen die tijdens de Koude Oorlog werden gehouden. Die oppositie kwam in 1981 en 1983 tot uiting door massa demonstraties tegen de plaatsing van nieuwe nucleaire wapens op Nederlands grondgebied en een grootscheeps volkspetitionnement.

Uit een NIPO opiniepeiling die in september 1998 gehouden werd bleek dat 46% voor het verwijderen van de kernwapens uit het wapenarsenaal van de NAVO was, 31% ertegen en 23% geen mening had. De laatste kernwapentaak van Nederland afstoten wilde 43%, 30% was ertegen en 27% had geen mening. Desondanks handhaaft de Nederlandse regering haar steun voor de nucleaire doctrine van de NAVO.

Premier Kok schreef op 3 juli 1998 in een brief aan het IKV: ,,De aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Europa blijft het symbool van de transatlantische politieke en militaire lotsverbondenheid''. Dit is strijdig met de Nederlandse ondertekening van het Non Proliferatie Verdrag, waar in artikel VI plechtig verklaard wordt dat de ondertekenaars "onderhandelingen zullen nastreven (...) gerelateerd aan het vroegtijdig stopzetten van de kernwapenwedloop en gericht op nucleaire ontwapening..."

Abolition 2000

Op 8 juli 1996 sprak het hoogste Internationale Gerechtshof ter wereld, het International Court of Justice, uit dat gebruik van en dreigen met kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht. Kernwapenstaten hebben de wettelijke plicht om onderhandelingen door te zetten en tot een einde te brengen, die leiden tot kernontwapening in al haar aspecten. Het Internationale Gerechtshof kwam tot deze uitspraak na een daartoe opgestelde resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dd. 15 december 1994.

De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof gaf een sterke impuls aan de internationale vredesbeweging om zich met vereende krachten in te zetten voor nucleaire ontwapening, uiterlijk in het jaar 2000. Dit snel groeiende Abolition 2000 netwerk (nu al 1100 organisaties) heeft vertakkingen in vrijwel alle landen ter wereld. De zeer levendige uitwisseling vindt vooral plaats via email en Internet. Abolition 2000 heeft 1 oktober wereldwijd uitgeroepen tot Abolition Day!

Sinds 1 oktober 1998 vinden er wereldwijd, en ook in Nederland, acties en burgerinspecties plaats op 'terreinen van misdaad'. Plekken waar kernwapens liggen opgeslagen, of waar op andersoortige wijze wordt meegewerkt aan het instandhouden van nucleaire dreiging en waar in feite dus een nucleaire oorlog wordt voorbereid worden bezocht door burger inspectieteams, om te controleren of het misdadige en immorele wapentuig inmiddels is vernietigd. De datum 1 oktober was gekozen, omdat op 1 oktober 1949 het Neurenberg Tribunaal (tegen nazi misdaden in WO II) eindigde.

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999