Ravage #8, 10 juni 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #8


Blokkeer de G8

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de G8 is de jaarlijkse bijeenkomst van de staatshoofden van de 'grote' acht landen in de wereld. Dat zijn de zeven westerse industrielanden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Canada, de Verenigde Staten en Japan aangevuld met kernmacht Rusland.

Van 6 tot 8 juli gaan deze hoge heren weer wereldregerinkje spelen, deze keer in het dure Schotse Golf Hotel Gleneagles. De fraaie losse flodders over schulden en klimaatverandering vliegen al in het rond, maar de ervaring leert dat hier nooit iets van terecht komt. De G8-toppen worden toch vooral gebruikt om de verdere liberalisering van de economie te bekokstoven en om de positie van de grote bedrijven veilig te stellen en zelfs te verbeteren.

Om enige weerklank en verzet tegen dit circus te organiseren is in het Verenigd Koninkrijk het basisdemocratische Dissent! netwerk opgericht. In diverse werkgroepen zijn de voorbereidingen in volle gang om in juli voldoende actieplannen, slaap- en ontmoetingsplaatsen en andere actie-infrastructuur te hebben. Ook in Nederland worden diverse voorbereidingen getroffen.

Dissent! gaat echter niet alles voor jullie organiseren. Er is vanuit Schotland opgeroepen om vooral je eigen 'affinity group' (basisgroep) te vormen, en te bedenken wat je wilt gaan doen om de hoge heren tegen te werken. Er zijn ook al groepen bezig met de juridische ondersteuning en EHBO-teams.

Zet hem op!


G8 liefdadigheidstop?

Vele streng beveiligde delegaties met in hun midden acht presidenten en een grote massa van demonstranten en activisten strijken begin juli neer in Schotland. Het is tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst G8, oftewel de 'Groep van 8'.

In 1975 werd de G7 opgericht. Op dat moment verkeerde de wereld in financieel opzicht in een crisis. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada en Japan - de zeven machtigste westerse economieën - wilden gezamenlijk voor stabiliteit gaan zorgen.

In tegenstelling tot financiële instellingen zoals de WTO en het IMF, is de G8 een informeel overleg dat officieel geen besluiten neemt die van invloed zijn op andere landen, maar door de macht van de deelnemers is die niet minder belangrijk.

In de G8 wordt geprobeerd de onderlinge meningsverschillen weg te werken en er wordt belangrijk beleid voorbereid. Om politieke redenen is na de val van de Berlijnse Muur de kernwapenmacht Rusland een aantal keer als gast bij de G7 uitgenodigd en uiteindelijk in 1998 als lid opgenomen. Sindsdien heeft men het meestal over de G8.

Ontstaan G7

De G7 is ontstaan nadat de wereldeconomie zich in een overgangsfase bevond tussen de Bretton Woods periode, ook wel de 'Keynesiaanse orde' genoemd, en de huidige 'Neoliberale orde'. Ofwel de overgang van beschermde naar open economieën. Vóór die tijd was het wereldwijde kapitaalverkeer beperkt en landen hadden voldoende mogelijkheden om hun eigen monetaire beleid te voeren en de eigen munt en economie te beschermen.

Begin jaren zeventig begonnen de wisselkoersen, met name de dollar, echter meer en meer te schommelen. Ook de oplopende olieprijzen en inflatie zorgden voor onrust. De ontstane noodzaak om iets meer aan internationale coördinatie te doen, was de aanleiding voor de oprichting van de G7. Dit overleg was dus primair gericht op internationale monetaire stabiliteit en macro-economische afspraken om te voorkomen dat landen ten kosten van anderen hun munt devalueren of protectionistische maatregelen invoeren.

Vooral omdat de VS nooit afstand hebben willen doen van haar dominante positie, heeft het monetaire overleg echter nooit veel succes gehad. Het monetaire en macro-economische beleid van de VS is meestal gericht geweest op het versterken van de binnenlandse economie en de VS was teveel gesteld op de positie van de dollar als wereldmunt.

De vraag naar dollars voor de groeiende wereldeconomie was een gratis inkomstenbron voor de Amerikaanse schatkist. Andere landen werden de dupe van dit binnenlandse beleid, bijvoorbeeld toen Reagan in 1981 om inflatie tegen te gaan de rente verhoogde. Dit was een van de voornaamste oorzaken van de schuldencrisis in Latijns-Amerika en andere ontwikkelingslanden die nog immer voortduurt.

Ondanks dat Rusland erbij is gehaald en samen met de andere landen nu de G8 vormt, bestaat ook de G7 nog steeds. Tijdens dezelfde bijeenkomsten wordt zonder Rusland door de oorspronkelijke zeven mogendheden de wereldeconomie en het monetaire beleid besproken. De G7 treedt ook nog steeds zelfstandig naar buiten, bijvoorbeeld met eigen persberichten.

Geo-politiek

Binnen de G8, dus met Rusland erbij, worden vooral geo-politieke zaken zoals honger, schulden en veiligheid besproken. Veel nieuws en belangrijke afspraken komen hier echter niet aan de orde. Er wordt verklaard bepaalde problemen op te gaan lossen, maar in feite komt het er hooguit op neer dat bestaand beleid en eerder gemaakte internationale afspraken nog eens uitgestald worden. Hierbij moet het effect van dit informele overleg tussen deze supermachten natuurlijk niet worden onderschat.

De G8 heeft niet altijd een duidelijke agenda, maar tot nu toe zijn voor klimaatverandering, Afrika en het schuldenprobleem genoemd als agendapunten. Verder is zo'n top vooral bedoeld om de relatie tussen de landen te verbeteren. De sfeer tijdens de G8 die rond de invasie in Irak om te snijden was, is de laatste tijd wel iets verbeterd. Maar de VS, Frankrijk en Duitsland zijn nog steeds geen grote vrienden van elkaar.

De G8 en de onderwerpen die daar besproken worden krijgen wel veel meer aandacht dan de saaie, monetaire G7. De wereldleiders doen er ook alles aan om de G8 te presenteren als een 'liefdadigheidstop' waar daadkrachtig wereldproblemen worden opgelost. Een aantal handtekeningen onder dode letters, wat gegoochel met schuldenmiljoenen en nog wat beloften om zich toch te gaan houden aan eerder gebroken beloften. Maar het gaat hier natuurlijk om peanuts, groenwasserij en soms klinkklare onzin. Trap er niet in.

Beloftes

Blair doet verwoede pogingen om met een paar sociaal ogende plannen zijn imago op te poetsen. Bij links is hij niet bijster populair meer sinds hij in Irak weer eens blindelings achter Bush aan is gelopen. En Chirac is ook nooit vies van een stunt. Maar wat stellen die voorstellen nu eigenlijk voor?

Al in januari tijdens de bijeenkomst van de G7, kwam de Britse premier Blair met voorstellen voor schuldenverlichting voor Afrika. Vervolgens werden voor de publiciteit bekendheden als Bono en Bob Geldof er met de haren bijgesleept. Ook Chirac, Bush en Martin (Canada) zijn de afgelopen maanden met ideeën op de proppen gekomen.

Allemaal leuk en aardig en die schuldenverlichting is ook best prettig voor die Afrikaanse landen, maar het slaat nergens op dat Blair zich hiermee nu zo op de borst slaat. Ten eerste wordt er al jaren massaal geëist dat er iets aan die onterechte en inhumane schulden wordt gedaan. Waarom moet de bevolking in die landen boeten voor de corruptie en verkwisting van de heersende elite in die landen? Bovendien heeft het koloniale verleden de landen in die positie gedrukt. Het is een schandaal dat de verzamelde westerse regeringsleiders niet al veel eerder en veel rigoureuzer een streep door die schulden hebben gehaald.

Ten tweede wordt het voorgestelde 'cadeautje' van de acht 'verheven' leiders maar ten dele uit eigen zak betaald. Volgens Blairs plan moet het IMF schulden kwijtschelden. Daarin hebben echter meer landen iets te zeggen. Het was iets eerlijker geweest als die acht rijke landen nu eindelijk om te beginnen eens de 0,7 procent (van BNP) norm voor ontwikkelingshulp gaan halen. Niet dat dit zaligmakend is maar op dit moment halen alleen de Scandinavische landen en Nederland die door de VN ingestelde richtlijn.

Deze kritiek komt ook uit de meer brave hoek, zoals de Novib: '(...) Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk komen met plannen die hen niks kosten'. Een ander punt waar ook de Novib kritiek op heeft is dat structurele problemen zoals de handelsvoorwaarden niet worden aangepakt. Naar buiten toe wordt met veel poeha wat geld beloofd, terwijl dezelfde landen ondertussen doorgaan met het uitstippelen van de neoliberale lijn die de bevolking, zowel in ontwikkelingslanden als in het westen, steeds afhankelijker maakt van grote internationale bedrijven.

Klimaat

Ook het klimaat heeft plotseling de aandacht van Blair. Dit is een van de weinige onderwerpen waarmee hij kan laten zien toch niet altijd als een hondje achter Bush aan te lopen. De laatste maanden is klimaatverandering weer een beetje terug op de internationale agenda.

Aan de VN verbonden wetenschappers hebben met het Millennium Assessment Report voor de zoveelste keer een rapport gepresenteerd. Als er binnen tien jaar geen radicale maatregelen zijn genomen, worden de veranderingen onomkeerbaar en er is nogmaals gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen voor de mens en de rest van de natuur.

Blair heeft laten weten het voorzitterschap van de G8 en dat van de EU (in de tweede helft van 2005) te gebruiken om nieuwe internationale afspraken te maken. De Britse minister van Financiën Gordon Brown verklaart dat klimaatverandering niet meer alleen het milieu aangaat, maar ook een economisch probleem is geworden. Oei, er moet nu echt iets gebeuren.

Blair heeft laten weten meer aandacht te willen besteden aan onderzoek naar klimaatverandering en aan alternatieve technologie. Dit lijkt wel weer heel veel op de opstelling van Bush. Zelfs een Engelse parlementariër van Blairs labourparty noemt de voorstellen 'dismally unambitious'.

Ondertussen probeert de Britse regering binnen het Europese systeem voor CO2-emissiehandel een hoger quotum te krijgen om zodoende nog meer te mogen vervuilen. Het helpt dan natuurlijk wel om even naar de VS te wijzen die zelfs het Kyoto verdrag niet hebben ondertekend.

Gemier

De doelstelling van dat verdrag is om een symbolische 5,2 procent uitstootreductie te bereiken. Allemaal politiek gemier in de marge. De betrokken landen en de westerse samenleving in het algemeen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

Om echt de (volgens de door de VN ingestelde wetenschappelijke commissie) noodzakelijke 60 tot 80 procent reductie te halen moet er daadwerkelijk wat veranderen aan de productie en consumptie in de westerse wereld. Technologische ontwikkelingen zijn óók nodig, maar een drastische verlaging van het energie- en grondstoffengebruik is een eerste vereiste.

Ook China, India en andere opkomende landen spelen een steeds grotere rol, maar het westen heeft eeuwen lang het foute voorbeeld gegeven. Het zou nu eens zelf kunnen beginnen met aarzelende pogingen tot het geven van het goede voorbeeld.

En zo komt de kern van de kritiek op de G8 weer in beeld. Er moet een einde komen aan het wereldwijde neoliberale economische systeem. Of iets duidelijker: weg met het kapitalisme dat per definitie streeft naar een eeuwige groei van productie, markten en winst. Vanwege de vervuiling en uitbuiting en andere sociale misstanden is dit onverantwoord en de beperkte hoeveelheden grondstoffen en landbouwareaal zorgen er voor dat het ook economisch vroeg of laat vast moet lopen.

.....................................

G8 Netwerken

Er zijn in feite drie kritische netwerken die zich met het G8-gebeuren bemoeien. Allereerst is er de brede coalitie Make Poverty History (MPH) die oproept tot een demonstratie op 2 juli in Edinburgh. Dit netwerk is verbonden aan het popsterrengebeuren rond Bono en Geldof. MPH wil onder andere schuldenkwijtschelding bereiken.

De regering Blair probeert de coalitie te paaien door er lieve woorden aan te wijden, hetgeen ook werkt. Net als in Nederland lopen er vele dwarsverbanden tussen regering en de gematigde NGO's. Volgens sommige waarnemers is de strategie van Blair om de MPH-demonstratie tot de nette demonstranten te bestempelen, zodat de rest hard aangepakt kan worden.

Daarnaast is er een koepel van allerhande kleinlinkse groepen, G8 Alternatives. Deze komt vrijwel overeen met de groepen die het Europees Sociaal Forum vorig jaar in handen kregen, aangevuld met wat lokale politieke partijen en organisaties. Het geheel is breder en diverser dan de verfoeide dogmarxistische SWP, maar heeft daar een flinke tik van. Ondanks de soms radicale retoriek, organiseert het platform voornamelijk een tegenconferentie (3-6 juli) en een demonstratie als de top begint op 6 juli. Verder roept de groep niet op tot enige actie, laat staan dat men iets op dat gebied organiseert.

Dissent! is een breed netwerk van allerhande actiegroepen die al meer dan een jaar bezig is acties mogelijk te maken en informatie te verspreiden. Het netwerk is vertakt tot in Londen, waar opvang en transport geregeld wordt. Een van de projecten was Trapeze, een soort circustournee om overal in het land informatie over de komende top en de protesten te kunnen geven. Dissent! beschouwt zichzelf nadrukkelijk als facilitator van protest en informatie, en heeft zelfs geen woordvoerder. Organisaties moeten zelf acties organiseren en ermee naar buiten treden.

Vanuit het Dissent!-netwerk wordt onder meer opgeroepen om de toegangswegen naar Gleneagles op 6 juli te blokkeren, en allerhande andere acties. Maar ook om in de weken voorafgaande de G8 deel te nemen aan de Cre8 Summit in Glasgow, waar samen met buurtbewoners gewerkt wordt aan het tegenhouden van de bouw van een snelweg. Verder is er een wirwar aan actiegroepen bij Dissent! aangesloten, van fietskaravanen tot clownslegers, feministes, etc.
Kijk verder op de website: www.dissent.org.uk

.................................

G8 Actie-infrastructuur

Ten tijde van het drukken van deze woorden is nog niet precies bekend waar de actiekampen of aanloopcentra precies zullen worden ingericht. Groepen uit België en Nederland zullen samenwerken om te proberen een minimale infrastructuur voor de opvang van bezoekers aan te leggen, in de vorm van slaapplaatsen en voedselvoorziening, rechtsbijstand, EHBA en dat soort dingen.

Deelnemers aan de protesten kunnen voor de zekerheid beter alles bij zich hebben dat nodig is (kampeeruitrusting, kookspullen etc). Het wordt ook aanbevolen om jezelf in kleine vriendengroepjes te organiseren, affinity groups, die zich dan desgewenst weer kunnen aanhaken bij de rest.

Andere zaken die worden aanbevolen: een goede geografische kaart van de omgeving (die kun je van tevoren al in reiswinkels kopen), goede kleren die je hele lichaam en hoofd bedekken (er leven daar legendarisch gemene muggetjes, de zogenaamde midgies waartegen geen middel bestand is om ze af te schrikken, behalve rook en wind) en watervaste schoenen. Verder degelijke maar niet te dure kampeerspullen, zodat het geen al te grote ramp is als je ze misschien in het geharrewar kwijtraakt.

Voor Nederlandse actievoerders is er een website (squat.net/scotland) en een mailinglijst (g8@lists.direkte-aktie.net).
Voor België zie: www.stopg8.be
Er gaat ook tenminste een bus, meer info daarover op de website of infog8@squat.net

In Schotland zal een mobiele telefoonverbinding voorhanden zijn zodat mensen contact kunnen zoeken met het Nederlandse/Belgische aanlooppunt. Het nummer is: 0044 (0)7910 980826 maar zal pas vanaf begin juli in gebruik worden genomen. Hou er rekening mee dat het nummer uit de lucht gehaald kan worden.
Een handige brochure over onder andere de wetstoestanden en mogelijke repressie in Schotland is te vinden op de website van ASEED: www.aseed.net/publications/g8-brochure.pdf

........................................

Actie-agenda

Er zijn al vele acties gepland, zowel in de aanloop naar als tijdens de G8. Je kunt een vrij complete lijst met aangekondigde acties vinden op een speciale website:
www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/resistg8/index.htm

Het 'Cre8 Summit' gaat begin juni van start: een project om sociale en ecologische projecten in de omgeving van Gleneagles te ondersteunen.
Door het gezamenlijk opknappen van straten, planten van bomen en het verzorgen van voorstellingen voor de lokale bevolking wordt aangetoond dat de G8-activisten de 'goeien' zijn die niet alleen komen rellen en dat het de acht wereldleiders zijn die het leven van de gewone mens zuur maken.

Half juni vertrekt een fietskaravaan richting Gleneagles vanuit Brighton: (zie www.g8cyclecaravan.org en www.g8bikeride.org.uk) Twee weken voorafgaande de top gaan de 'Community Anarchy Project' acties van start, die sociale en ecologische projecten opzetten en ondersteunen in samenwerkingsverband met de lokale bevolking in het gebied om Gleneagles, Glasgow en Edinburgh. Vanaf 21 juni wordt geprobeerd om tenminste een kampeerplek klaar te hebben in de buurt van het hotel waar de G8 vergadert.

De geplande evenementen in juli zijn teveel om op te noemen. Neem maar een kijkje op eerdergenoemde websites. Hierbij slechts wat krenten uit de pap. Het begint al vrijdag 1 juli met een Critical Mass in Edinburgh om het autoverkeer tot stilstand te brengen.

Op zaterdag 2 juli is de Make Poverty History mars in Edinburgh. Radicalere activisten zullen er ook aan deelnemen onder de leus 'Make Capitalism History'.


Op zondag 3 juli begint onder meer een 'Community Anarchy Project': Een straatfestival dat voortkomt uit het gemeenschapswerk dat men met de lokale bevolking heeft opgezet. Verder start op die dag de 'G8 Alternatives' Tegentop: (www.g8alternatives.org.uk) Maar ook en vooral wordt op die dag de nucleaire marinebasis Faslane op geweldloze wijze geblokkeerd (www.faslaneg8.com) en gaat de 'Working Group Against Work' carnavalesque acties ondernemen tegen zinloos werk in Edinburgh. Onderwijl raast ook de make borders history (www.makebordershistory.org) door Glasgow op zoek naar de 'tovenaars die vluchtelingen laten verdwijnen'.

Dinsdag 5 juli staat onder meer in het teken van de Beacons of Dissent! Action, een poging om bakens te ontsteken in de vorm van grote vuren op de heuvels rond de G8 top voorafgaand de conferentie. Verschillende groepen wandelen door de heuvels richting Gleneagles om zich de volgende dag aan te sluiten bij diegenen die dan blokkades opwerpen. Maar er is die dag ook een 'No Borders Demo' bij het Dungavel Detention Center (voor illegaal verklaarde mensen).

Woensdag 6 juli is de grote dag waarop de G8-conferentie zou moeten beginnen. Op verschillende manieren zullen de routes naar Gleneagles geblokkeerd worden:

* Allereerst door decentrale blokkade-acties, die niet noodzakelijkerwijs alleen rond het golfoord zelf hoeven plaats te vinden. Veel personeel van de top wordt in hotels in naburige steden gehuisvest en de hele bups moet op het vliegveld van Edinburgh aankomen. De website voor het blokkadegebeuren is: www.g8blockades.org.uk en het menu wordt samengevat als 'diversity of tactics' (d.w.z. groepen bepalen zelf op welke manier ze willen blokkeren).

* Demonstraties: Een demonstratie, waartoe is opgeroepen door de G8 Alternatives vanuit Gleneagles treinstationnetje tot ze door de afzettingen worden tegengehouden

* Global Day of Action: Naast acties in Schotland zelf, is dit ook de dag van acties tegen de G8 wereldwijd.

* Autonoom Golfen, het wordt een sportieve bedoening daar in Schotland. Naast wandel- en fietsacties wordt er ook opgeroepen tot golfacties door de "People's Golfing Association".

Donderdag 7 juli is gereserveerd voor arrestanten steun en decentrale acties in de buurt vanuit de convergence centra. Verder zouden de blokkade-acties deze dag verder kunnen gaan (hangt uiteraard van de situatie af) en zal de Peoples' Golfing Association een groot toernooi proberen te houden op het Gleneagles golfterrein.

Vrijdag 8 juli is uitgeroepen tot Internationale dag van actie tegen de oorzaken van klimaatverandering:
(zie: www.dissent.org.uk/g8climateaction)

Overige acties:
Onder andere door het Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (www.clownarmy.org), the G8 Feministische Actiegroep (g8feministaction.frockon.org) en een queer anti-G8 groep (www.queeruption.org.uk/queerg8).

Meer info en over de komende acties rond de G8:

www.makepovertyhistory.org

www.g8alternatives.org.uk

www.dissent.org.uk

www.stopg8.be

www.squat.net/scotland

www.globalinfo.nl

www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/resistg8/index.htm

www.g8cyclecaravan.org en www.g8bikeride.org.uk

cca.movingpages.org/

www.clownarmy.org

g8feministaction.frockon.org

www.queeruption.org.uk/queerg8

Officiële websites:

G8 site van het gastland: www.g8.gov.uk

G8-top: www.perthshireg8.com

Universitair G8-infocentrum: www.g8.utoronto.ca

Macro-economische artikelen: www.stern.nyu.edu/globalmacro

 

Naar boven