Ravage #6, 29 april 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #6


Weigeraars id-plicht verenigen zich

Sinds de invoering van de identificatieplicht krijgen in Nederland gemiddeld 177 mensen per dag een bekeuring omdat ze geen geldig id-bewijs op zak hebben. Het leidt tot groeiende irritatie. Op een actiebijeenkomst in Amsterdam werd, naast een inventarisatie van minstens vijftig ideeën, de bond van id-weigeraars gelanceerd.

Sinds begin dit jaar moet iedereen van veertien jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen: paspoort, rijbewijs of nationale id-kaart. Wie dat nalaat, kan vijftig euro boete krijgen of worden meegenomen naar het politiebureau. Officieel mag de agent pas naar jouw id-bewijs vragen wanneer je een overtreding hebt begaan of de openbare orde verstoort.

In de praktijk wordt de id-toonplicht door de politie vooral toegepast bij kleine verkeersovertredingen zoals het rijden zonder fietslicht, of door rood rijden. De boete-opbrengst over het eerste kwartaal bedraagt bijna 800.000 euro, volgens cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Ook actievoerders hebben vandaag dag één te maken met de toningsplicht. Niet, zoals officieel wordt aangegeven, tijdens verstoringen, maar bij vreedzame acties zoals flyeren en het kraken van woningen. De Amsterdamse politie heeft inmiddels de vervelende gewoonte om bij vrijwel elke actie naar id-papieren te vragen, waartoe men geen recht heeft.

Bond id-weigeraars

Op initiatief van de lokale politieke partij Amsterdam Anders / De Groenen kwamen onlangs zo'n 25 tegenstanders van de id-plicht bijeen om gezamenlijke plannen en een strategie te bespreken. Onder hen actievoerders van 'id verplicht', de 'bond van id-weigeraars' en 'meldpunt misbruik identificatieplicht'.

Er gingen veel wilde plannen over tafel, zoals: lokaal meldpunt misbruik identificatieplicht openen, kaft je paspoort met protestpapier, naar het lokale politiebureau bellen met de mededeling dat je je pas bent kwijtgeraakt en of je nu nog over straat naar de groetenboer mag, ouderen zich laten uitspreken tegen de id-plicht en een populair lied tegen id-plicht componeren.

Hoogtepunt van de avond was de lancering van de bond van id-weigeraars, genaamd 'Geen ID, Goed ID'. Deze bond is er voor iedereen die bezwaren heeft tegen de aangescherpte wet op de identificatieplicht en zelfs voor degenen die er aanvankelijk geen bezwaar tegen hadden en er toch last van bleken te krijgen.

'Geen ID, Goed Idee' vindt het begrijpelijk als mensen weigeren mee te werken aan de zogenaamde identificatieplicht en (om praktische of politieke redenen) geen identiteitspapieren bij zich dragen. Als genoeg mensen dat zouden doen, zou de maatregel vanzelf onwerkzaam worden.

De bond is overigens van mening dat het betalen van een eventuele boete zo veel mogelijk vermeden dient te worden. Voorlopig is het advies van de bond om op geen enkele manier aan de uitvoering van de wet mee te werken en indien mogelijk de zaak voor te laten komen. Er zijn advocaten beschikbaar die je daarbij ter zijde willen staan.

Verzekering

Zoals bekend kan het tegen de stroom in zwemmen veel genoegens opleveren, maar ook hoge kosten met zich meebrengen. 'Vooralsnog kunnen we er weinig aan doen als u opgesloten wordt na id-weigering (hetgeen overigens maximaal 2 x 6 uur kan duren, tenzij ze vervolgens een nieuwe aanklacht tegen u uitvaardigen). Wij kunnen u wel verzekeren tegen de bijna even hinderlijke boete van 50 euro', schrijft de bond op haar website.

Ook over de rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van de bond vind je alles terug op deze site. Overigens zal 'Geen ID, Goed Idee' de belangen van haar leden op allerlei andere wijzen proberen te behartigen. Denk aan collectieve campagnes, rechtsbijstand en het vergaren en verspreiden van nuttige informatie.

Het lidmaatschap kost 15 euro per kalenderjaar. Dit luttele bedrag dient over gemaakt te worden op het gironummer van 'Geen ID, Goed Idee' (reknr. 3359414 onder duidelijke vermelding van je 'alias' en 'postcode'). Na betaling van het lidmaatschap krijgt elk lid een pasje waarop vermeld dat de houder géén terrorist is en door de bond gevrijwaard is van elke plicht om verder mee te werken aan het ongewenst vaststellen van de identiteit.

Indien je echter een boete krijgt, en je hebt die om een of andere reden ook moeten betalen, dan moet je die (de originele dus) onder duidelijke vermelding van je naam c.q. 'alias' en postcode opsturen naar het postadres van de bond, o.v.v. het gironummer waar het uit te keren bedrag naar overgemaakt kan worden. Je moet dan wel het bewijs dat je betaald hebt meesturen.

Bij meerdere boetes wordt aan het eind van het kalenderjaar gekeken hoeveel geld er in kas zit, hetgeen onder de uitstaande declaraties evenredig verdeeld wordt verdeeld (maximaal ter hoogte van de boete). Mocht er geld overblijven, dan wordt dat automatisch doorgesluisd naar het volgende kalenderjaar. Verdere details van de rechten en plichten van de leden van de bond zullen op de eerste algemene ledenvergadering vastgelegd worden.

meer info:
site Geen ID Goed ID: www.geen-id.nl
site IDee Verplicht: www.ideeverplicht.nl
site Meldpunt misbruik identificatieplicht: www.id-nee.nl
site Gelijk oversteken!: www.gelijkoversteken.org/
site Campagne tegen id-plicht: www.identificatieplicht.nl/

 

Naar boven