Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #9


Uit: Ravage #9 , 6 juli 2001

Dossiers antimilitaristen deels openbaar

Geheime diensten als de Militaire Inlichtingendienst en de Binnenlandse Veiligheidsdienst houden onder meer politieke activisten nauwlettend in het oog. Hun bevindingen worden neergelegd in dossiers. De vereniging SIP bepleit inzage in deze dossiers. Onlangs stelde de MID hen onverwachts in de gelegenheid een aantal verouderde dossiers in te zien.

De vereniging Steunpunt Inzage PID-Nijmegen bepleit als sinds 1992 zelfbeschikkingsrecht over dossiers van geheime diensten. Ze bepleit onder andere voor inzagerecht in deze dossiers. De vereniging heeft hiervoor de nodige procedures gevoerd en is daar voorlopig nog wel jaren zoet mee. De meeste procedures zijn gevoerd tegen de minister van Binnenlandse Zaken. Het betreft dossiers van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD).

Zeventien leden van de SIP hebben bij de BVD inmiddels inzage in (delen van) het eigen dossier gekregen. De personen krijgen lang niet alle papieren in te zien die er over hen zijn samengesteld. Verschillende leden krijgen helemaal niets in te zien terwijl er toch wel degelijk geheime stukken over hen zouden moeten bestaan.

De weigeringsgronden zijn niet altijd even duidelijk. In theorie zijn het er echter vier: door de inzage mag geen zicht ontstaan op het actueel kennisniveau van de dienst; datzelfde geldt voor de werkwijzen en bronnen van de dienst; tenslotte krijg je geen inzage in de gegevens van derden. De toepassing van deze algemene weigeringsgronden kan leiden tot: geen inzage, 'gekuiste' inzage, geparafraseerde inzage, gehele inzage. Dat laatste gebeurt zelden.

Een paar jaar geleden probeerden vier leden van de SIP inzage te krijgen bij de MID, maar kregen nul het het rekest. Zo ging dat, tot onlangs, ook bij de BVD. Het antimilitarisme werd door beide diensten als één ondeelbaar actiegebied beschouwd waartoe inzage uitgesloten is.

Heroverweging

De Vereniging SIP heeft altijd gesteld dat er binnen het tijdsbestek van het antimilitarisme 'geknipt' moet kunnen worden. Niet alleen qua tijd maar ook inhoudelijk. Diverse actiegroepen uit het verleden bestaan inmiddels allang niet meer en bepaalde ontwikkelingen werden jaren geleden afgesloten. Zo wordt er, bij gebrek aan militaire dienstplicht, niet meer dienst- of totaal-geweigerd en bestaat de antimilitaristische onderzoeksgroep Onkruit uit de jaren '80 niet meer (in de tweede helft van de jaren '90 werd Onkruit Vergaat Niet! opgericht).

Op 15 maart jl. diende het SIP bij de minister van Defensie voor achttien personen en twee organisaties inzageverzoeken in. Ruim een maand later belde het SIP de MID met de vraag hoe de zaken er voor stonden. De MID-jurist: ,,De verzoeken zijn volop in behandeling, op dit moment worden de inzagemappen samengesteld''. Een persoon, die geen lid is van de SIP, ontving vervolgens een BVD-beschikking van 11 mei, waarin sprake is van een heroverweging met betrekking tot het inzagebeleid ten aanzien van antimilitarisme in samenwerking met de MID. Dit leidt over enkele maanden wellicht tot verandering in het inzagebeleid...

Op 15 mei diende het beroep van de bij het SIP aangesloten organisaties: wat de BVD betreft geen inzage in stukken met betrekking tot het antimilitarisme. Het SIP ontving eveneens de '11 mei-beschikking' en vroeg de rechtbank tot twee maal toe om heropening van het onderzoek. Dit werd geweigerd. De rechtbank deed op 19 mei uitspraak: de BVD heeft het goed gedaan. Op diezelfde dag ontving het SIP achttien beslissingen van de minister van Defensie. Twaalf personen kregen inzage in delen van hun MID-dossier!

Het SIP verspreidde op 24 juni een persbericht over deze merkwaardige gang van zaken en benaderde kamerleden. Een dag later werd de minister van Binnenlandse Zaken door kamerleden aangesproken op het verhaal en nu bleek ook hij om te zijn. Ook bij de BVD is inzage mogelijk in stukken met betrekking tot antimilitaristische groeperingen van (grofweg) voor 1990.

Het lijkt er sterk op dat de MID en BVD aanvankelijk van mening verschilden. De MID was bezig inzagemappen samen te stellen, terwijl de BVD nog van geen inzage wilde weten. Vervolgens stelt de BVD dat er in goede harmonie met de MID heroverweging plaatsvindt. Die kan nog alle kanten op, aldus de BVD. Dan geeft de MID gewoon stukken vrij. De BVD kan zich daar alleen nog maar bij aansluiten. Het heeft er veel van weg dat de MID ruimere inzage heeft geforceerd.

VAK

Hoe dan ook: vanaf nu is ook inzage mogelijk in dossiers over antimilitaristische acties en groepen. In beginsel geldt dat voor gegevens van vóór 1990. In beginsel, want uit de inzagen van onze leden blijkt dat er ook stukken worden vrijgegeven van na 1990, maar dat er tegelijkertijd ook stukken worden achter gehouden van vóór 1990.

De reden voor het vrijgeven of achterhouden is niet altijd even duidelijk. Een reden kan natuurlijk zijn dat de stukken er domweg niet zijn. Dat lijkt, gelet op het materiaal dat wél vrijgegeven is, niet aannemelijk als je in een beetje spraakmakende actiegroep hebt gezeten. Het kan ook zijn dat bepaalde actiegroepen of personen altijd tot het actueel kennisniveau van de MID/BVD worden gerekend. Het kan ook komen doordat één van de andere weigeringsgronden zich voordoet.

Er zijn nu in ieder geval stukken vrijgegeven over de acties en actieperioden van het Vredesaktiekamp (VAK-)mobiel, zelfs tot aan het jaar 1993 toe. Maar ook daarvan lang weer niet alles. Ook worden er gegevens vrijgegeven van een, zelfs internationale, Onkruit-actie: de bezetting van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel op 12 december 1979. De actie was gericht tegen de NAVO en het plaatsen van kernwapens in Europa.

Identificatie

Een opmerkelijk rapport gaat over een demonstratie van 9 februari 1989. Het betreft een soldariteitsdemonstratie bij de rechtbank in Breda, waaraan ongeveer 300 mensen deelnemen. Activisten van de NADM/onthekkingsbeweging moeten voorkomen, nadat ze met mokers hadden geprobeerd twee NF-5 straaljagers om te smeden tot ploegscharen. Na een uitvoerig verslag van de dag ("De activisten hadden een programma van activiteiten opgezet bij het gerechtsgebouw en in een loods van de Zusters Franciscanessen [...] voor de inwendige mens werd gezorgd door de kookgroep van het Kollektief Rampenplan") werden er ruim honderd aanwezigen door de MID geïdentificeerd op naam, geboorteplaats en –datum, maar ook op adres en woonplaats.

Uit documenten over de actiegroepen VAK-mobiel en 'Is het Hier Oorlog?' (een wandelclub die jaarlijks protesteert tegen de deelname van militairen aan de Vierdaagse)) komt een zelfde beeld naar voren: zoveel mogelijk mensen worden geïdentificeerd – wat ook vaak lukt – en er wordt op de minuut nauwkeurig gerapporteerd wat voor activiteiten er plaatsvinden. De identificatie gebeurt deels ter plekke, deels door aanhouding en deels achteraf middels foto- of filmopnamen.

Veel antimilitaristische acties worden (permanent) geobserveerd. Dit gaat niet altijd goed. Een rapport over Is Het Hier Oorlog? uit 1993 meldt bijvoorbeeld: "Rapporteur had dagelijks contact met [weggelakt]. De [weggelakt] trachtte de groep te volgen, doch vanwege personeelsgebrek en het feit dat de groep geen vaststaand programma had, zoals voorgaande jaren, lukte dit maar ten dele".

Aangehouden

We zullen hier een voorbeeld geven van het soort stukken dat je in een inzagedossier kunt verwachten. Met betrekking tot het VAK-mobiel is in het dossier van één van onze leden een 'melding' opgenomen over de actieperiode 17 t/m 23 september 1988. Het Vredes Aktie Kamp was neergestreken in Brunssum en omgeving. De 'melding' is van de Landmacht Inlichtingendienst en heeft de classificatie 'Confidentieel'. De bronnen waaruit geput is zijn weggelakt of - beter – in dit geval 'gezwart'.

Vervolgens worden de verschillende betrokken groeperingen vermeld, opgemerkt dat een lijst met herkende personen is bijgevoegd en worden gesignaleerde voertuigen opgesomd. Daarna wordt opgemerkt dat in de "genoemde periode in Brunssum voor de 3e maal een Vredeskamp werd gehouden" en dat de aanwezigheid van de eerste deelnemers al op 14 september werd geconstateerd "door de aanhouding van twee VAK-leden i.v.m. venten met solidariteitskoffie". "Op 17-09-88 rond 15.00 uur verzamelden zich rond de 25 personen bij Café de Kachel te Brunssum, waarna men zich naar de 'Heidecamping' Brunssum begaf, waar het Vredeskamp werd ingericht. Gedurende de actieweek werden ongeveer 49 knip/klad/spuit- en verfbom-acties ondernomen".

Opgemerkt wordt voorts dat tot vijftien maal toe diverse personen werden aangehouden, de pers weinig aandacht aan de actieperiode besteedde, maar wel een interview werd "uitgezonden door Radio 'Rattaplan' Nijmegen". De melding sluit af met: "Van de lokale bewoning werd geen enkele steun ontvangen, zelfs niet bij de protesten tegen het AWACS-convenant te Schinveld".

De MID signaleerde in totaal vijftig activisten en op de camping verbleven er gemiddeld 25. Bij de melding zijn namenlijsten van aanwezigen gevoegd. Bovendien is er een actieoverzicht gemaakt, dat op de minuut nauwkeurig werd bijgehouden. Als bijlagen zijn er nog wat aankondigingen, pamfletten en krantenberichten opgenomen.

Uit de dossiers blijkt ook dat door de MID bepaalde gegevens werden geregistreerd over andere acties dan antimilitaristische, in ieder geval voor zover daar door antimilitaristen aan werd deelgenomen. Zo is er bijvoorbeeld een melding uit februari 1984: "Terloops werden dzz [vermoedelijk: dezerzijds-SIP] enige Anti-militairisten gezien bij de ontruiming van het bekende pand Weijers, te weten: '..'".

Bijna vanzelfsprekend hebben dienst- en totaalweigeraars ook de nodige gegevens op hun naam staan. Onder meer van rechtszaken wordt verslag gedaan. Opmerkelijk is ook het rapport over de 'Aktiegroep ANTINOR (Te lezen ANTI-NOR)'. Het rapport is gebaseerd op krantenknipsels en meldt dat de betreffende groep eind 1981 is opgericht door ouders en familieleden van dienstweigeraars en beoogt de weigeraars moreel te steunen.

Tevreden

In de jaren tachtig zijn de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken geregeld door Tweede Kamerleden aangesproken op het in de gaten houden door MID/BVD van de vredesbeweging. De ministers stelden telkens dat de beweging als zodanig niet in de gaten werd gehouden. Voormalig BVD-chef Arthur Docters van Leeuwen uitte zich op een vergelijkbare manier in het televisie-programma Brandpunt over Is Het Hier Oorlog?.

Binnen deze wandel-actiegroep bleken in 1990 tenminste twee BVD-agenten actief. De een, Han Dekker, stopte in mei 1990 zelf met dat werk. Joop de Boer werd in oktober van dat jaar ontmaskerd. Beiden werden gerund door de PID-Nijmegen. Docters van Leeuwen stelde dat de actiegroep als zodanig niet interessant was voor de BVD. Het meelopen met de actiegroep zou je echter ook niet vrijwaren van geheime dienst-belangstelling. Tenminste voor de MID lijkt dat toch andersom te zijn als je de stukken bestudeert, die overigens vermoedelijk deels van de BVD afkomstig zijn.

Op zich is het SIP dik tevreden dat nu ook inzage mogelijk is in stukken met betrekking tot het antimilitarisme. Toch zullen ze hun procedures tegen zowel de MID als de BVD voortzetten. Er is immers nog (veel) meer vrij te geven. Op dit moment loopt er voor een aantal mensen nog een hoger beroep bij de Raad van State. Een negental organisaties volgt binnenkort. Beiden zijn gericht tegen de BVD. Voor een aantal leden zal het SIP bezwaar aantekenen bij de MID.

Louis Séveke
Vereniging SIP-Nijmegen

Als je zelf ook inzage wilt dan kan dat door een briefje te sturen aan de respectievelijke ministers met het verzoek om inzage in je eigen BVD/MID-dossier. Je naam, adres en geboortedatum moeten daar wel onder. Je kunt ons ook om een voorbeeldverzoek vragen. Voor overleg en met vragen kun je het SIP benaderen. Ze hebben ook een beknopte handleiding geschreven voor het boek Tips tegen tralies (Baalprodukties). SIP, postbus 1501, 6501 BM  NIJMEGEN, tel 024–3233586, e-mail obiv@dds.nl

 

.Terug naar boven