Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #4


Uit: Ravage #4 , 16 maart 2001

Barsten in het Blok

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar boekte het Vlaams Blok in een aantal Belgische steden nog een opvallende winst. Inmiddels is door toedoen van een loslippige vice-voorzitter het imago van de extreem-rechtse partij ernstig geschaad. Indien het Blok later dit jaar wordt veroordeeld wegens overtreding van de antiracismewet, lijkt het gedaan met de naar politieke macht strevende xenofoben.

,,Het Vlaams Blok verkondigt kennelijk, openlijk en herhaaldelijk discriminatie op vele terreinen. En die discriminaties hebben slechts één doel: het vertrek van zoveel mogelijk niet-Europese vreemdelingen.'' Voor de advocaten van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de Liga voor Mensenrechten is het zonneklaar: het Vlaams Blok is een racistische partij, en de juridische verenigingen (vzw's) die haar helpen zondigen tegen de antiracismewet. Vrijdag 9 februari kan voor de Belgische bestrijders van racisme en fascisme weleens een memorabele dag worden. Immers, op last van de twee eerder genoemde antiracisme-organisaties waren de drie vzw's van het Vlaams Blok, de juridische verenigingsvorm, voor de rechtbank in Brussel gedagvaard. Deze vzw's worden vervolgd op basis van artikel drie van de wet op racisme en xenofobie, die fysieke personen of rechtspersonen bestraft die 'hun medewerking verlenen aan groepen die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijven of verkondigen'. Over de vraag of de vzw's hun medewerking verlenen aan het Vlaams Blok bestaat geen twijfel. In het verslag van de parlementaire controlecommissie 'Verkiezingsuitgaven en Boekhouding' van de politieke partijen worden de drie vzw's door het Blok zelf genoemd als componenten van de partij. Vlaamse Concentratie is de vereniging die de jaarlijkse overheidsgelden ontvangt, het Nationalistisch Vormingsinstituut is de opleidings- en studiedienst en de Nationale Omroepstichting verzorgt de politieke uitzendingen voor derden.

Discriminatie

De advocaten Luc Walleyn (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) en Jos Vandervelpen (Liga voor de Mensenrechten) legden op de eerste dag van het proces uit wat ze de vzw's inhoudelijk verwijten. Ze putten daarbij uit de 138 bladzijden lange dagvaarding, een opsomming van discriminerende uitspraken en voorstellen van het Vlaams Blok. De advocaten bleken de basisdocumenten van de partij - verkiezingsprogramma's, het zeventigpuntenplan - onder de loep te hebben genomen en gefilterd op het criterium discriminatie. Het gaat om diverse vormen van discriminatie: vooral de discriminatie in de voorstellen over sociale zekerheid, arbeid en sociale huisvesting valt op. Zo wil het Vlaams Blok een aparte sociale zekerheid voor niet-Europeanen, waarbij de werkgeversbijdragen in terugkeerfondsen gestort worden. Voor deze vreemdelingen moeten kinderbijslag en werkloosheidsuitkering beperkt worden, en werkloze allochtonen komen na vijf maanden in aanmerking voor repatriëring. Wat tewerkstelling betreft, zouden niet-Europese vreemdelingen geen baan in een andere sector mogen zoeken. Andere vormen van discriminatie liggen op terreinen als eigendom (een huis kopen mag pas als je hier vijf jaar woont), onderwijs (aparte scholen voor allochtonen, ter voorbereiding van de terugkeer naar het land van herkomst), asiel (politiek vluchtelingenstatuut alleen voor Europeanen) en godsdienst (intrekking van erkenning en subsidies voor één godsdienst, namelijk de islam).

Eigen volk

Advocaat Walleyn onderstreepte dat deze kennelijke, openlijke en herhaalde discriminaties een duidelijk doel hebben: het is volgens hem een middel om te bewerkstelligen dat de grote meerderheid van de niet-Europese vreemdelingen vertrekt, het sluitstuk van de Blok-politiek van collectieve gedwongen uitzetting - wat strijdig is met het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. De beide advocaten hadden ook moeilijkheden met de slogan 'Eigen volk eerst'. ,,Deze slogan is op zichzelf niet noodzakelijk discriminerend'', gaf Walleyn toe. ,,Maar in Nederland werd hij wel verboden, wegens de concrete invulling ervan.'' Walleyn citeerde daarop uit een boek van Filip Dewinter, waarin die het begrip Vlaming onder meer op genetische afkomst - dus ras - definieert. Om al deze redenen willen het Centrum en de Liga de drie vzw's laten veroordelen. Op zo'n veroordeling wegens discriminatie volgt bijna zeker een schrapping van de overheidsdotatie (66 miljoen Belgische frank per jaar, de overheid betaalt daarnaast ook nog subsidies aan de parlementaire fracties). Het Centrum vraagt daarnaast een schadevergoeding van 50 miljoen frank. Vlaams Blok-kopstuk Filip Dewinter zei in de wandelgangen van het gerechtsgebouw dat een veroordeling het einde van het Vlaams Blok kan betekenen. ,,In dat geval richten we binnen de 24 uur een nieuwe partij op.'' In het geval de vzw's vrijuit gaan, voorspelt Dewinter het einde van het cordon sanitaire, waarbij politieke partijen gezamenlijk een meerderheid vormen zonder het Blok daarin te betrekken. Het proces wordt voortgezet op 5 en 27 april. Dan komen onder meer de advocaten van de drie vzw's aan het woord.

Negationisme

Roeland Raes, de vice-voorzitter van het Vlaams Blok, heeft onlangs z'n tegenstanders een hoop munitie in handen gegeven door in een uitzending van het tv-programma Netwerk openlijk z'n twijfel uit te spreken over de omvang en het systematische karakter van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en de authenticiteit van het Dagboek van Anne Frank. Z'n tv-optreden sloeg in als een bom. Het partijbestuur van het Vlaams Blok nam de volgende dag in een persverklaring ,,volledig afstand'' van Raes z'n opmerkingen. Voorzitter Frank Vanhecke noemde de uitlatingen van zijn partijgenoot ,,een grote stommiteit''. Volgens een wet uit 1995 kunnen in België zogenoemde negationisten - personen die de holocaust ontkennen of bagatelliseren - worden vervolgd. Binnen een week ontzette het Vlaams Blok Raes uit al zijn functies. Hij neemt ontslag als senator, als secretaris van de drie partij-vzw's en als beheerder van de universiteit van Gent. Raes blijft wel lid van de partij en zal voor het Blok blijven werken. Volgens Vanhecke heeft het Blok hiermee voldoende aangetoond dat de uitspraken van Raes ,,strikt persoonlijk'' waren. Het Vlaams Blok hoopt met deze reactie te ontkomen aan een mogelijke procedure in de parlementaire controlecommissie over de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. Op een dergelijke procedure werd aangedrongen door de Franstalige socialisten en christen-democraten. De Vlaamse meerderheidspartijen zijn echter voorzichtiger. Een procedure opstarten kan enkel als de kans groot is dat de zaak gewonnen wordt, vinden SP en Agalev. De VLD is van mening dat de uitspraken van Raes beter als extra belastend materiaal kunnen worden toegevoegd aan de correctionele procedure die nu loopt tegen de drie partij-vzw's waar Raes secretaris van was.

Alex van Veen

 

.Terug naar boven