Naar archief

UIT: NN #198 van 1 december 1995á á á

Kerkasiel voor zairese asielzoekers á

Jongstleden woensdag is in de Oranjekerk te Amsterdam een begin gemaakt met kerkasiel voor onbepaalde tijd. Een aantal Za´rese asielzoekers heeft daar zijn toevlucht gezocht en gekregen. Inmiddels zijn er andere kerken in het land benaderd om te zijner tijd de fakkel over te nemen. De Za´rezen dreigen het land uitgezet te worden. á

In Za´re worden sedert lange tijd de mensenrechten op grove wijze geschonden. Willekeurige arrestaties, martelingen, moord en standrechtelijke executies zijn aan de orde van de dag. Dit treft vooral de politieke tegenstanders van het regime Mobutu. In de dertig jaar dictatuur, waarin Mobutu en zijn clan zich ten koste van de bevolking heeft verrijkt, is het systeem van intimidatie en onderdrukking door de diverse veiligheidsdiensten geperfectioneerd. Het laten horen van een kritisch geluid leidt in veel gevallen tot het moeten vluchten naar een ander land. á

Mede onder invloed van het Westen ging er in 1990 een democratiseringsgolf door Afrika. Ook Mobutu moest besluiten tot een 'strategische' aanpassing. Andere politieke partijen werden toegestaan en er werd een nationale conferentie opgericht. Formeel deed Mobutu hiermee afstand van een deel van de macht, maar in werkelijkheid bleef de situatie onveranderd. Door de oorlog in Rwanda kwam Mobutu nog steviger in het zadel. De kritiek uit het Westen verstomde, men had elkaar weer nodig. á

De Za´rezen die in Nederland bescherming zochten, bevonden zich jarenlang in een informele gedoogsituatie. Pogingen van advocaten om meer helderheid te krijgen inzake het beleid jegens Za´rese asielzoekers, leidden tot niets. Deze onzekere situatie bracht onder de Za´rezen veel angst en spanning teweeg. Eind 1994 werd door de uitspraak van de Rechtseenheidskamer de weg voor de overheid vrijgemaakt over te gaan tot uitzetting van Za´rese vluchtelingen. Dit ondanks de berichten van Amnesty International en de UNHCR, waarin melding wordt gemaakt van de onverminderd gevaarlijke situatie in Za´re en van de risico's die men neemt bij uitzetting. á

Inmiddels hebben sinds maart dit jaar meerdere collectieve uitzettingen plaatsgevonden. Hiervan zijn er twee in Europees verband uitgevoerd, samen met Frankrijk en Duitsland. Dit als resultaat van een gezamenlijk beleid, in geheimhouding afgesproken binnen de Europese Unie. De aanhoudingen, voorafgaand aan de uitzettingen, zijn in verscheidene gevallen gepaard gegaan met geweld en intimidatie. Angst en paniek onder de Za´rezen nemen gigantische vormen aan, in enkele gevallen zelfs met de dood tot gevolg. á

Jarenlang hebben diverse vluchtelingenorganisaties, zoals de Solidariteitsgroep Za´rese Vluchtelingen, zich ingezet om het tij te doen keren. Op alle mogelijke manieren is geprobeerd de werkelijke feiten over Za´re en de gevaren van uitzetting duidelijk te maken aan de politiek verantwoordelijken, om zo het beleid te be´nvloeden. Dit echter met weinig resultaat, aangezien de marges van dit beleid allang vastlagen.á

Het is in deze situatie dat er woensdag 29 november in de Amsterdamse Oranjekerk is overgegaan tot kerkasiel voor onbepaalde tijd. De initiatiefnemers eisen ondermeer dat het zgn. driejarenplan ook dient te worden toegepast op Za´rese asielzoekers, dat er geen uitzetting plaatsvindt van Za´rezen zonder een functionerend systeem van 'monitoring' door onafhankelijke instanties en dat er geen groepsuitzettingen meer plaatsvinden.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1995