Naar archief

UIT: NN #173 van 18 november 1994† †

Freling in debat met rotterdamse gemeenteraad

'Als een kat in een viswinkel geboren wordt is het nog geen haring'

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar aan het eind van de middag is het na een korte pauze toch zover. Martijn Freling van de CP'86 krijgt het woord tijdens de begrotingsbehandeling in de Rotterdamse gemeenteraad op woensdag 9 november. Nog een steelse blik naar de aanhang op de publieke tribune en dan neemt hij, als altijd gekleed in een militant uniform, achter het spreekgestoelte plaats.

Freling: "Meneer de voorzitter, ik zal het kort houden. Onze begrotingsbehandeling zal zich toespitsen op dat punt van de begroting dat wij momenteel als de belangrijkste problemen in Rotterdam zien. Namelijk de veiligheidsproblematiek. Wij stellen vast dat de criminaliteit in Rotterdam weer eens flink is gestegen, namelijk van ongeveer 10.000 naar ongeveer 15.000 misdrijven per 100.000 inwoners. Dit ligt waarschijnlijk aan de volgende feiten. Op de eerste plaats de relatieve sterkte van de politie is voor het zoveelste jaar achter elkaar weer eens achteruit gegaan. En aan het feit dat de gemeentepolitie in de afgelopen jaren eerder op een modieus donker kleurtje geselecteerd heeft dan op opleiding, algemene geschiktheid en het gebruik van verstaanbaar Nederlands als voertaal op de werkplek." †

Van Grunsven (Stadspartij): "Ik wil graag even weten wat u daarmee bedoelt?"

Freling: "Daarmee bedoel ik dat ze voornamelijk mensen die een modieus donker kleurtje hebben, binnengehaald hebben."

Van Grunsven: "Heeft u het dan over paarse jassen of zo?"

Freling: "Over lichtbruin, donkerbruin, zwart..."

Van Grunsven: "Donkergroen, of heeft u het over kleding?"

Freling: "Ik ken maar heel weinig mensen die een donkergroene huidskleur hebben." (...) †

Freling gaat door met zijn betoog over de toenemende criminaliteit. (...) "In het jaarverslag van de CRI over 1993 wordt vermeld dat 40 procent van de belangrijkste leden van criminele bendes buitenlanders zijn en dat deze groepen veel gewelddadiger zijn dan de Nederlandse bendeleden. Wat betreft jeugdcriminaliteit zijn de cijfers voor zover mogelijk nog zorgwekkender. In een artikel in de Staatscourant van 17 maart 1994 staat dat drie van de vijf criminele jongeren die in een jeugdinrichting zitten allochtoon is. Ene Mohammed El Fers schildert in de Groene Amsterdammer de situatie onder de jongeren in de hoofdstad. (...) Uit cijfers van zijn onderzoek verbinden wij de conclusie dat de etnische minderheden gemiddeld blijkbaar veel crimineler zijn dan de gemiddelde blanke Nederlander. En de veiligheid dus gediend is met verwijdering van de hier niet-thuishorenden in onze samenleving." †

Van Middelkoop (PvdA): "Meneer Freling, hoeveel keer bent u zelf opgepakt en veroordeeld?"

Freling: "Ehh.. Dat is moeilijk te zeggen, vaker dan tien keer."

Van Middelkoop: "Jazeker en u bent ook veroordeeld ja."

Freling: "Prima, ehhh de CP'86 wil de verbetering van onze veiligheid in onze samenleving bewerkstelligen door het voeren van een weloverwogen remigratie, van de hier niet-thuishorenden. (...) Wij komen op voor de belangen voor eigen volk en voor eigen land. Wij willen samenleven met anderen. Vreedzaam naast elkaar. Wij hier, zij daar."

Aubert (PvdA): "Om hoeveel generaties ging het ook alweer in de ideologie van de CP. Hoelang moet je hier gewoond hebben voordat u uw discriminerende uitlatingen over die mensen niet meer uit?"

Freling: "Dat heeft te maken met etniciteit. Ehh, es kijken... Etniciteit heeft te maken met gemeenschappelijke afstamming, lotsverbondenheid en cultuur."

Aubert: "De vraag was hoe lang dat mag duren volgens u. Uw partijgenoot in Delfshaven had het over een Europese cultuurkring."

Freling: "Die Europese cultuurkring? Nou, die gaat denk ik een jaar of 2000 terug."

Aubert: "Dus mensen die 2000 jaar onderdeel zijn geweest van de Europese cultuurkring, daar geldt wat u allemaal zegt dus niet voor." Freling: "Klopt". †

??: "Meneer Freling, zonet had u het in uw betoog over zij die hier niet horen. Hoe zou u dat willen omschrijven?"

Freling: "Nou, heel eenvoudig: de niet-blanke Nederlander en andere niet-blanke inwoners van dit land."

Dekker (CDA): "Dus dat betekent dat de heren Blinker en Taument (voetballers van Feyenoord, red.) en al dat soort mensen dus het land uit moeten. Dat vindt u dus een oplossing."

Freling: "Ik denk dat de heren Taument en Blinker veel beter voor Suriname zouden kunnen voetballen dan voor ons, ja."

Dekker: "Ze moeten dan ook het land uit volgens u."

Freling: "Ja, absoluut." †

Van Heumen (SP): "Hoe zit het met de mensen die een andere huidskleur hebben maar een Nederlands paspoort?"

Freling: "U bedoelt de mensen die hier geboren zijn en toch een andere huidskleur hebben? Kijk, als een kat in een viswinkel geboren wordt is het nog geen haring."

Van Heumen: "Hoe zit het met de mensen die een Nederlands paspoort hebben en die voor het grootste deel ook, laat ik het zo zeggen, Nederlandse voorouders hebben? Moeten die ook weg, mogen die blijven? Mag ik blijven bijvoorbeeld?"

Freling: "Nee, nou ja... ik wil niet persoonlijk worden in dit geval, maar..."

Van Heumen: "Ik vraag het u, mag ik blijven? Ik heb een Nederlandse vader en een Antilliaanse moeder. Mag ik blijven?"

Freling: "Nee." †

??: "Meneer Freling, ik begrijp dat u Artikel 1 uit de Grondwet niet onderschrijft. Hie kunt u raadslid zijn als u de Grondwet niet onderschrijft?"

Freling: "De Grondwet kan heel eenvoudig veranderd worden."

Van Heumen: "Maar de Grondwet is toch de basis waarop we met elkaar omgaan op een fatsoenlijke manier."

Freling: "Ik respecteer de Grondwet maar streef wel naar verandering van Artikel 1." †

Freling gaat door met zijn betoog: "'Nederland voor de Nederlanders', 'Eigen volk eerst' en 'Rotterdam moet weer blank en veilig worden' zijn voor ons geen loze kreten. Dit is voor ons een doelbewuste strijd, welke wij dan ook met alle legaal ter beschikking staande middelen zullen voeren. Onze strijd tegen de linkse chaoten, voor een eigen Nederlands leefklimaat, onze strijd tot instandhouding van onze Nederlandse identiteit zal een niet aflatende strijd zijn. Welke wij met echte Nederlanders tot een succesvol einde zullen brengen."

Van Heumen: "Wat is de Nederlandse identiteit?"

Freling: "Dat is onze cultuur en onze cultuur is een heel breed begrip jaaa!"

Van Heumen: "Is het niet zo dat onze cultuur al duizenden jaren ten goede beÔnvloed wordt door mensen die uit het buitenland komen?"

Freling: "Ja, dat is waar. Maar dat zijn wel mensen uit een buitenland dat tot dezelfde cultuurkring behoort als ons Nederland. De mensen die hier in het verleden geÔntegreerd zijn, zijn gekomen uit Frankrijk, Hugenoten, uit Noord-Duitsland en uit Vlaanderen." (...) †

Aubert: "De vraag is natuurlijk ook wat het cultuur-eigene is. U vindt jazz en rock 'n roll niet horen bij de Europese cultuurkring.

Freling: "Ik ben niet echt een groot aanhanger van jazz en rock 'n roll."

??: "U hebt namelijk al eens een keer geprobeerd een jazz-centrum te vernielen. Komt dat voort uit deze opvatting?"

Freling: "Dat is onzinnig. In dat jazz-centrum trad op dat moment een punkband op met de naam Debiele Eenheid, dus weinig jazzmuziek."

??: "U voelde zich niet thuis bij die Debiele Eenheid?"

Freling: "Nee, u dan wel misschien?"

??: "Nee, nou okee dat kan gebeuren ja."

Freling: "In een Nederland van vreemde smetten vrij moeten wij door middel van een adequaat gevoerd vreemdelingenbeleid weer onder elkaar kunnen zijn. Dat is het doel waar de CP'86 naar streeft en daarin zijn wij niet tot compromissen bereid. Dank u wel." †

Voorzitter: "Dank u wel, er is het woord gevraagd door de heer Aubert."

Aubert: "Voorzitter, ik stelde die vraag over de Europese cultuurkring en de vraag of de VS daarbij hoorden niet voor niks. Het is namelijk bekend dat Freling ook in Europa optreedt als zelf verkozen ambassadeur van de Ku Klux Klan." (gelach van aanhang Freling vanaf de publieke tribune)

Freling: "Dat is klinkklare onzin."

Aubert: "Dat zal dan wel, er zijn tv-beelden van, maar de vraag..."

Freling: "Die tv-beelden die u bedoelt zijn opgenomen in Duitsland en de Amerikaan die daar het woord voerde heeft niets met de Ku Klux Klan te maken. Dat is namelijk een vertegenwoordiger van de National Alliance, een compleet andere organisatie." †

Dit betoog van Freling veroorzaakte tijdens de gemeenteraadsvergadering en achteraf de nodige commotie. Niet dat men niet afwist van de ideeŽn van de CP'86, maar het was nog niet eerder voorgekomen dat ze zo openlijk werden uitgesproken binnen de muren van het Rotterdamse stadhuis. De PvdA-fractie concludeerde na het incident dat burgemeester Bram Peper als voorzitter van de gemeenteraad in gebreke was gebleven. "Hij had moeten afhameren. Hij had moeten ingrijpen tegen het ronduit discriminerende taalgebruik", concludeerden Woei-A-Tsoi en diens fractiegenoot Ruud van Middelkoop.†

Indien Freling dezelfde uitspraken zou hebben gedaan buiten de gemeenteraad, had hij een aanklacht wegens racistisch gedrag mogen verwachten. Nu hij als raadslid een zekere onschendbaarheid geniet, heeft de burgemeester de taak om discriminerende uitspraken af te kappen. Eerder die week was vanuit de gemeenteraad aan Peper en gemeentesecretaris Van Eck verzocht uiterst alert te zijn op uitlatingen van de CP. Daartoe werd hen de omstreden tekst in handen gespeeld, die onlangs in Delfshaven door de CP is uitgesproken. †

Bram Peper verdedigde zich naderhand door te stellen dat Freling er volgens hem op uit was als martelaar uit de raadszaal verwijderd te worden. Maar nu de raadsleden met Freling in debat gingen en hem in feite wilden ontmaskeren, liet Peper het toe. "Naar mijn mening is de raad er ook goed in geslaagd. Het is nog nooit zo helder aangetoond waar Freling werkelijk voor staat. Ik veronderstel dat toch ook a-politieke mensen hiervan geweldig zullen schrikken", aldus Peper. †

De Rotterdamse Anti Discriminatie Raad (RADAR) steunt zijn opstelling. "Freling ging duidelijk over de schreef maar je moet hem niet het plezier gunnen dat hij buiten de orde wordt geplaatst. Je kunt als burgemeester echter ook niet eindeloos zo doorgaan. Als Freling zo doorgaat, komt er een moment dat je moet schorsen", aldus een medewerkster van RADAR.

Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft naderhand alsnog besloten om de notulen van de bewuste raadsvergadering naar de officier van justitie te sturen. Volgens wethouder Meijer is tijdens het college-beraad van 11 november bovendien "hardop gedacht over een mogelijk verbod van de CP'86". Hoewel juristen van de gemeente onderzoeken of het mogelijk is het raadslid aan te pakken, gaat het college er vanuit dat de inzending van de notulen niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden. †

(Met dank aan RADAR)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1994