Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #68


UIT: NN #68 van 18 oktober 1990


VRIJ EN BLIJVEND

LAS, anarchisties samenwerkingsverband

LAS is een anarchistisch samenwerkingsverband dat zich richt op het bereiken van een anarchistische maatschappij die vrij zal zijn. In het volgende stuk presenteert LAS zich en geeft de redenen voor de oprichting.

Het Oostblok omarmt het systeem van vraag en aanbod, het Zuiden is nog steeds arm en in het Westen gaat het als altijd: markten moeten worden gemaakt voordat ze worden bediend en om de afzet te bevorderen belooft de reklame instant-geluk. Geluk wil daarbij zeggen: meer bezitten, liefst ook meer dan de medemens. De enorme produktie van veelal overbodige konsumptiegoederen kost grondstoffen en energie en pleegt een onaanvaardbare aanslag op het milieu. Regeringen nemen milieumaatregelen maar stimuleren tegelijkertijd de ekonomiese groei.

Uiteraard is niet alleen uitbuiting van het milieu daarvan het gevolg, maar ook uitbuiting van de ene mens door de andere. De tegenstelling rijk-arm wordt niet aangepakt. Arm zijn is eigen schuld, rijk zijn is verdienste. Maar zowel in rijke als in arme landen hebben rijken volop mogelijkheden hun spelregels toe te passen, wat in feite steeds de uitbuiting van het recht van de sterkste betekent.

Anarchisme ziet uitbuiting van mens of natuur als een uiting van een gebrek aan verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en natuur. De ene mens is niet meer of minder dan de andere en ieder mens is onderdeel van de natuur als geheel.

Machtsuitoefening van de ene mens over de ander en van de mens over de natuur hoeft niet plaats te vinden. Het anarchisme gaat ervan uit dat mensen individuen zijn die zelfstandig kunnen denken en dat ze juist door dat vermogen iedere vanzelfsprekendheid kunnen doorbreken. Anarchisme veronderstelt dan ook dat individuen in staat zijn zelfstandig te kiezen voor vormen van samenwerking die een tegenwicht kunnen bieden voor de mode die 'macht' heet.

Dat het individualisme van de meeste anarchisten samenwerking niet uitsluit, werd onder andere duidelijk tijdens de Internationale Anarchistiese Bijeenkomst van '86 in Appelscha. Daar bleek dat onder Nederlandse anarchisten de behoefte bestond om elkaar frekwenter te ontmoeten. Uitwisseling van ervaringen en van informatie zou daardoor mogelijk worden en er zou overleg plaats kunnen vinden over datgene waar anarchisten als individuen en als groepen mee bezig zijn.

Zo werd het LAO, het Landelijk Anarchisties Overleg, opgericht. Het LAO bestond vier jaar als een overleg dat iedere derde zaterdag van de maand in Utrecht plaats vond. De aard ervan was informatief en informerend: uitwisseling van ervaringen en/of besprekingen van thema's. Meer kon het LAO nooit zijn omdat uitdrukkelijk voor een op zich vrijblijvende overlegsituatie gekozen was.

Desondanks vonden de mensen die gedurende vier jaar min of meer konstant het LAO bezochten, elkaar soms ook in het organiseren van aktiviteiten. Drie jaar lang werd de muurkrant Zwart Behang samengesteld en verspreid. Tweemaal werd een anti-verkiezingskampanje opgezet en uitgevoerd en een maal vond een evaluatieweekeinde plaats. Tijdens dat weekeinde werd gepraat en gedacht over het verleden en de toekomst van het LAO, want na de redelijke entoesiaste beginperiode bleek toch steeds duidelijker dat de tamelijke grote verschillen tussen de verwachtingspatronen en de gedachten van de deelnemende me!1sen, het LAO blokkeren konden.

Een aantal mensen heeft nu gekozen voor een initiatief met een minder vrijblijvend karakter: het Landelijk Anarchisties Samenwerkingsverband (LAS). LAS streeft naar de totstandkoming van een samenleving gebaseerd op het beginsel van de anarchie: een maatschappij gebaseerd op vrijwillige samenwerking. Deze samenleving zal ieder mens in staat stellen zich te ontwikkelen tot de mens die zij of hij wil zijn.

LAS streeft daarom naar:

*het, ontwikkelen van theoretiese anarchistiese alternatieven;
*het realiseren van praktiese anarchistiese alternatieven;
*het bevorderen en verbeteren van anarchistiese samenwerkingsverbanden;
*het verstrekken van informatie over anarchisme;
*het ondersteunen van mensen die als individu of als groep met anarchisme bezig zijn;
*het onderhouden van kontakten met individuen en groepen waarmee LAS zich verwant voelt.

LAS aanvaardt volledig het beginsel van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Bijeenkomsten en andere aktiviteiten van LAS zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer mensen zich echter bereid verklaren om bepaalde relaties met LAS aan te gaan, houdt dit voor LAS in dat deze mensen op die bereidheid kunnen worden aangesproken.

De aktiviteiten van LAS zijn landelijk en zijn een aanvulling op plaatselijke en regionale initiatieven. LAS stelt te allen tijde samenwerking boven wedijver. Ook LAS stelt zich voor om iedere derde zaterdag van de maand bij elkaar te komen: om twaalf uur in een ruimte van Hotel Bosch, Apeldoornsestraat 4 in Arnhem. Op deze maandelijkse bijeenkomst zullen zowel theoreties als prakties thema' s worden behandeld en uitgewerkt die binnen de doelstellingen van LAS passen.

Daarnaast streeft LAS naar een landelijk netwerk van politieke bijeenkomsten: thema's die op tournee gaan. Bij het realiseren van dit netwerk zal zoveel mogelijk van al bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld van politieke kafé's) gebruik worden gemaakt. Publikaties zal LAS verzorgen door artikelen te plaatsen in bestaande anarchisties-libertaire bladen en door een maandelijkse nieuwsbrief rond de LAS-bijeenkomsten.

Verder ook door gebruik te maken van vaste rubrieken, eventueel in de 'gewone' pers. LAS zal aanwezig zijn op allerlei manifestaties, aktiviteiten en akties die binnen haar doelstellingen passen om aldaar informatie te verstrekken. Er zullen speciale LAS-affiches, -folders en -brochures worden uitgegeven. Nader zal moeten worden bekeken in hoeverre het haalbaar is om een fonds te vormen om bepaalde aktiviteiten mogelijk te maken.

Het spreekt vanzelf dat het voor LAS van veel belang is om te weten op welke regionale, plaatselijke en andere initiatieven kan worden gerekend. LAS zal zich daarover zelf proberen te informeren, terwijl iedereen die behoefte heeft aan verdere informatie over LAS, zich kan richten tot postbus 9286, 5000 HG in Tilburg.

 

 

.Terug naar boven