Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989


TAM TAM, EEN ANDERE EKONOMIE

Jaarlijks vindt het ekonomisch topoverleg van de rijkste 7 landen van de wereld, de G7, plaats. Jaarlijks vindt ook een tegenkonferentie plaats, de TOES, in dezelfde stad en op dezelfde tijd. Een inspirerende samenkomst van vele en verscheidene progressieve bewegingen, waar bovendien de onderlinge belangenverwevenheid blijkt. Volgend jaar vindt de TOES-konferentie, evenals de G7, in Washington plaats, maar in Nijmegen zal een soortgelijke bijeenkomst worden georganiseerd: 'TAMTAM, een andere ekonomie'.

De ekonomische werkelijkheid

Kijkend naar het half elf journaal lijkt het alsof het funktioneren van de ekonomie alleen maar bestaat uit de dollarkoers, de DowJones-index, het rentepeil en de betalingsbalans. De nieuwsmakers laten zelden de verbanden zien tussen deze ekonomische strukturen en honger, uitbuiting en milieuvernietiging in de wereld. Zo wordt honger en ondervoeding in onderontwikkelde landen vaak veroorzaakt doordat de beste landbouwgronden worden gebruikt voor de verbouw van exportgewassen voor de rijkere landen (veevoer, koffie, ananas). Door ons gebruik van tropisch hardhout voor deuren en kozijnen verdwijnen in Zuid-Amerika enorme regenwouden en daarmee de leefomgeving van de oorspronkelijke bewoners.

De wereldekonomie wordt in grote mate vormgegeven en in stand gehouden door machtige instituties in ons deel van de wereld: staatsburokratieën, multinationale ondernemingen, banken, internationale organisaties als het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Wereldbank. Het hoofddoel van deze organisaties is het vergroten van hun winst, hun macht en hun efficiëntie, andere overwegingen zijn hieraan ondergeschikt. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het beleid dat deze doelen nastreeft wordt niet genomen. De G7, de jaarlijkse topkonferentie van de regeringsleiders van de zeven belangrijkste industrielanden van de wereld heeft binnen dit geheel een belangrijke koördinerende taak. Tijdens de G7 stemmen deze regeringsleiders hun beleid op elkaar af en wordt in grote lijnen de koers van het IMF bepaald.

Het IMF

Arme landen hebben hun schuldenlast steeds verder zien toenemen. Vanaf '81 zagen steeds meer landen zich genoodzaakt aan te kloppen bij het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF werd in 1944 opgericht en heeft als doelstelling het internationale financiële verkeer te reguleren. In die hoedanigheid geeft het steun aan landen die problemen hebben met hun betalingsbalans. Het IMF is dus geen hulporganisatie en stelt harde voorwaarden aan landen die willen lenen. De geleende bedragen zijn niet groot, maar een land dat leent en poogt de harde voorwaarden na te leven kan rekenen op verdere geldelijke steun van banken en overheden uit de rijkere landen (ook in de vorm van leningen). De voorwaarden die gesteld worden houden voor een land het volgende in:

- Bezuinigingen
- Het wegvallen van subsidies, bijvoorbeeld op brood
- Stijging van het levensonderhoud
- Het bevorderen van de exportsektor, hetgeen ten koste gaat van de binnenlandse markt.

Kortom, dit alles komt er op neer dat vooral de armsten in de samenleving de kosten moeten dragen, door een beleid dat de problemen niet oplost, maar eerder in stand houdt.

Tegenkrachten

Veel groepering zijn op diverse terreinen aktief met het aan de kaak stellen van misstanden in de wereld. De middelen en doelen lopen sterk uiteen: een inzameling voor een dorp in Ghana, een handtekeningenaktie voor een Koerdische politieke vluchteling, een publiciteitskampagne om een gifbelt in de wijk opgeruimd te krijgen, een blokkade van een bedrijf met banden in Zuid-Afrika.

Wanneer er echter te weinig oog is voor een gezamenlijke strategie die rekening houdt met de maatschappelijke kontekst, bestaat het gevaar dat verschillende maatschappelijke bewegingen tegenover elkaar komen te staan (de milieu- en vakbeweging bijvoorbeeld). Een ander gevaar is dat een groepering het kontakt met de 'basis' verliest, volledig wordt opgeslorpt door het werk in bijvoorbeeld adviesraden voor de overheid en zo zijn elan verliest.

Volgens ons is het belangrijk voor de diverse progressieve groeperingen om onderling kontakt te hebben en zich te verdiepen in de samenhang en onderlinge verbanden tussen verschillende deelproblemen. Derde Wereldgroepen kunnen bijvoorbeeld in hun strijd voor een rechtvaardige verdeling in de wereld niet slagen zonder daar de ekologische aspekten bij te betrekken; omgekeerd zal de milieubeweging er niet in slagen de globale milieuvernietiging te keren zonder de positie van de ekonomisch zwaksten van de wereld hierin te betrekken.

Uiteindelijk zijn alle grote maatschappelijke problemen van de wereld met elkaar verbonden omdat ze, zijn verweven met de ekonomische struktuur in de wereld. Zo is de oorlogsindustrie een van de grootste vervuilers van de aarde, en een belangrijke faktor in de relaties tussen geïndustrialiseerde landen en de Derde Wereldlanden.

Een nieuw perspektief

In groeiende kring ontstaat aandacht voor de verbanden tussen de diverse aandachtsvelden, zowel nationaal als internationaal. Een sterk voorbeeld hiervan in Nederland is het samenwerkingsverband 'Honger Hoeft Niet'. Dit bestaat uit milieugroepen, Derde Wereldbeweging en boerenorganisaties.

Verder is er binnen de kerken het 'Conciliair proces over Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping'. Hierbij wordt getracht de oorzaken en onderlinge relaties van militarisering, armoede en milieubederf aan de orde te stellen. Ook als de resultaten niet direkt tastbaar zijn kan een ontmoeting tussen verschillende groeperingen de moeite waard zijn. Zij kunnen hun ideeën uitdragen, hun blik verwijden, nieuwe inspiratie opdoen; en de bundeling van de verschillende bewegingen zal hun gezamenlijke uitstraling op de Nederlandse samenleving vergroten.

Sinds 1984 wordt jaarlijks 'The Other Economie Summit' (TOES) gehouden, tegelijkertijd met en in dezelfde stad als de jaarlijkse vergadering van de G7. TOES is een 'alternatieve konferentie', georganiseerd door progressieve sociale bewegingen, waarin de kwalijke gevolgen van het beleid van het IMF en van de industrielanden in het algemeen worden bekritiseerd. Het is een ontmoetingsplaats van betrokken mensen met verschillende achtergronden. Er ontstaan nieuwe inzichten, er worden kontakten gelegd en gezamenlijke aktiviteiten ontwikkeld.

In TOES '89, op 15 en 16 juli in Parijs, waren naar schatting zo'n 1000 deelnemers aanwezig. In een centrale zitting legden vertegenwoordigers van 'zeven van de armste volkeren ter wereld' getuigenissen af van wat de gevolgen van het beleid van het IMF voor hun volkeren zijn. Het thema werd verder uitgediept door een forum van 'deskundigen' en vele bijdragen van deelnemers in de zaal. In dertien werkgroepen werd een skala van onderwerpen besproken, zoals: arbeid, onderwijs, vrouwenstrijd, gezondheid, wetenschap, landbouw, milieu, energie, ontwapening...

TOES '89 was van groot belang voor de progressieve groeperingen in Frankrijk. Ook de 'tegenkonferentie' in Berlijn, tijdens de jaarvergadering van het IMF in september '88, bracht veel enthousiasme teweeg.

Nijmegen 1990: TAMTAM!

Sinds augustus '89 zijn wij met een groep mensen uit Nijmegen bezig met de voorbereiding van een TOES in Nijmegen. Onder de naam 'TAMTAM, een andere ekonomie' willen we een tweedaagse manifestatie c.q. konferentie organiseren. TAMTAM staat voor kommunikatie, voor beweging en kommotie, en voor de Derde Wereldkultuur.

Ons staat daarbij voor ogen om op de eerste dag een geheel te presenteren dat gericht is op het 'brede publiek'. De nadruk zal op informatievoorziening liggen, om de samenhang tussen de grote wereldproblemen breder onder de aandacht te brengen. Tegelijk is deze eerste dag bedoeld om meer aandacht te geven aan de TOES in Washington - die tegelijkertijd zal plaatsvinden - en aan de TAMTAM-konferentie de volgende dag. De eerste dag zal een groots geheel moeten worden van ludieke akties, lezingen, diskussies, films/video's, optredens van Derde Wereldbands e.d. Het is de bedoeling dat Nijmegen deze dag gonst van de aktiviteiten in het kader van TAMTAM.

Op de tweede dag zal de nadruk liggen op de konferentie over een andere visie op de huidige ekonomie. In een centrale zitting en in verschillende kleinere werkgroepen zal er dieper worden ingegaan op de samenhang tussen ekonomie en thema's als ekologie en militarisme. Tevens zullen er akties moeten worden georganiseerd, en zal er een kultureel gebeuren omheen plaatsvinden.

Om de gehele manifestatie tot een sukses te maken kunnen veel deeltaken worden gedaan door verschillende al bestaande groepen. Zo kunnen we van elkaars kennis en ervaringen op die deelterreinen profiteren. Daarom zijn er binnen TAMTAM al verschillende groepjes opgericht die zorg dragen voor de verdere invulling van de diverse aktiviteiten op een bepaald terrein.

Voor de organisatie van de praktische gang van zaken is er een Koördinatiegroep, die de sekretariaatstaken op zich neemt en de bezigheden van de andere werkgroepen op elkaar afstemt. De werkgroep Inhoudelijk zorgt voor de voorbereiding van de werkgroepen tijdens de konferentie, het uitnodigen van sprekers en de verder inhoudelijke invulling van het programma. Diverse onderdelen van dit programma kunnen door al bestaande organisaties verzorgd worden.

De werkgroep Kultuur zorgt voor de invulling van het kulturele festival. Verder is er nog een Aktie-werkgroep die, eventueel in samenwerking met al bestaande groepen, de dagen zal verrijken met enige prikkelende akties die op de verschillende thema's verbanden aangeven met het beleid van de G7. Deze groepen kunnen hulp nog zeer goed gebruiken, zowel inhoudelijke bijdragen, alsook meer praktisch werk. Als je interesse hebt, neem dan kontakt op met een van de kontaktpersonen, of met het sekretariaat van TAMTAM.

De Koördinatiegroep komt elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en elke woensdagavond om 20.30 uur bij elkaar bij AKKU. De vergaderingen zijn open; heb je interesse, kom dan even langs of bel 080-515477. Kontaktpersoon voor de werkgroep Inhoudelijk is Wouter, telefoon: 080-226688. Kontaktpersoon voor de werkgroep Kultuur is Tobi, telefoon: 080-784323. Kontaktpersonen voor de Aktie-werkgroep zijn Hester, telefoon: 085-255684, en Pieter, telefoon: 080-225758.

TAMTAM is telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 080-515477 van het AKKU (Aktie Kommitee Kritiese Universiteit). Bij geen gehoor zijn we tijdens kantooruren ook bereikbaar op nummer 080-513018.

Kontaktadres: komitee TAMTAM '90, p/a AKKU, Thomas van Aquinostraat 5, 6525 GD NIJMEGEN.

 

 

.Terug naar boven