Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #35

UIT: NN #35 van 13 JULI 1989EUROPEAN FESTIVITIES

Van 7 t/m 10 september 1989 zullen in Den Haag de zogenaamde European Festivities (EF) plaatsvinden. De bedoeling van de EF is om het idee van het Verenigd Europa te propageren - Europa 1992.

Ze vinden niet voor het eerst plaats. Vorig jaar voor het eerst in Brussel en onlangs in Hannover en Madrid. Een rondreizende propaganda-karavaan. Naast de bedoeling om de 'burger' alvast Europa-minded te maken, worden de EF gebruikt om allerlei kongressen over uiteenlopende zaken te organiseren; o.a. georganiseerd door de Nederlandse Christelijke Werkgevers (NCW), de Europese Beweging Nederland (EBN) en de Europese Kamers van Koophandel.

Duidelijk zichtbaar is dat de EF zich op 2 niveaus afspelen. Aan de ene kant het luchtige, overdonderende spektakel voor de 'argeloze burger', aan de andere kant letterlijk het feest op 'niveau', het onderonsje van de elite. Voor de elite is er het, alleen voor hun toegankelijke 'VIP-village' in de Grote Kerk, het Galafeest in de Anton Philipszaal. De 'burger' mag zich vergapen aan technologie-tentoonstellingen, aan een bokstournooi. Hun kinderen mogen brieven schrijven aan de wereldleiders etc.

Het zal een bruisend propagandafeest moeten worden. Een feest waarbij vooral het bedrijfsleven centraal staat, de multinationals, de technologische samenwerking. Een feest dat ook door diezelfde multinationals gesponsord wordt. Een feest dat een nieuw tijdperk moet inluiden, die van het Nieuwe Europa, het tijdperk van ekonomische groei, van toenemende welvaart.

De keerzijde van dit alles wordt echter altijd verzwegen. Er is werkelijk weinig reden tot vreugde. Velen zullen van het Nieuwe Europa juist niet profiteren. Het Nieuwe Europa kan in één adem genoemd worden met: Een enorme verslechtering van de positie van migranten en vluchtelingen - de sanitaire gordel; een algemene legitimatieplicht; ingrijpende veranderingen in de arbeidsverhoudingen zoals, een toename van deeltijdwerk, werk op afroep, thuiswerk etc.; toenemende kontrole over het doen en laten van mensen dmv 'verkeerskontroles', databanken zoals het Schengen-Informatie-Systeem; verslechtering van de sociale voorzieningen etc.

Deze opsomming is lang niet volledig. Duidelijk is wel dat het Nieuwe Europa verstrekkende gevolgen zal hebben. Niet alleen in Europa zelf maar ook op wereldschaal. Ook de positie van de zgn. 3e wereld zal er met de opkomst van een '3e supermogendheid' niet beter op worden.

Redenen genoeg om dit feest niet zomaar voorbij te laten gaan. Naar aanleiding van de EF is dan ook een initiatiefgroep tegen de EF gevormd om, zoals de naam al zegt, een tegenwicht te bieden tegen dit propagandacirkus. Eén van onze uitgangspunten hierbij is het benadrukken van de informatieve kant. Keer op keer blijkt dat groepen en individuen niet of nauwelijks op de hoogte zijn van wat ons te wachten staat. 1992 is nog ver weg en in nevelen gehuld. De machine draait echter op volle toeren terwijl het verzet er tegen nog in de kinderklompen staat.

Juist door de stroomversnelling waarin de eenwording lijkt te zijn geraakt en het overdonderende karakter ervan ontstaat er een sfeer van machteloosheid, "dat kan je toch niet tegenhouden...". Dit willen we doorbreken. Door duidelijk te maken waar het eigenlijk om gaat. Dit d.m.v. bijvoorbeeld twee of drie symposia waarbij op thema's wordt ingegaan die i.v.m. de eenwording van belang zijn. Door middel van een landelijk te verspreiden krant over het Nieuwe Europa. Verder wordt er getracht een alternatieve informatiemarkt op te zetten als tegenhanger van de ingekapselde informatiemarkt, behorende bij het Voorhoutfestival.

Een ander uitgangspunt van ons is verbreding/kontinuïteit. Groepen en individuen die op wat voor manier dan ook met Europa 1992 bezig zijn bijeen te brengen. Er zijn landelijk wel wat groepen bezig met E'92, met name migranten- en vluchtelingengroepen. Maar er gebeurt te weinig en het is te versnipperd. Met de tegenakties rond de EF willen we proberen om meer groepen rond het thema aktief te krijgen en de samenwerking bevorderen. Als we de komende jaren willen proberen het verzet tegen E'92 meer vorm en inhoud te geven, is het van belang dat we komen tot verbreding. En dan niet een verbreding die alleen maar op kwantiteit berust, maar op basis van duidelijke en gemeenschappelijke uitgangspunten.

Het programma dat we voor ogen hebben, ziet er voorlopig zo uit:

Woensdag 6 september - Openingsavond. Wordt begonnen met een algemene inleiding over Europa 1992, ekonomische achtergronden etc. De rest van de avond staat in het teken van het vluchtelingenbeleid.

Donderdag 7 september - (Officiële opening van de EF in de Ridderzaal rondleiding genodigden over het EF-terrein, congres EBN, galafeest e.d.). In de middag een brede demonstratie tegen Europa '92, in de avond muziek enzo.

Vrijdag 8 september - (Congres Europese Kamers van Koophandel, Europarlementariërs gaan samen bridgen). Staat voor ons het thema cityvorming centraal, internationaal en wat zich in diverse Nederlandse steden afspeelt.

Zaterdag 9 september - Alternatieve infomarkt omkleed met muziek, theater etc. We zijn bezig Haagse groepen hiervoor te benaderen en daarnaast kunnen ook landelijke organisaties daar gaan staan met infostands e.d. (Kongres EBN)

Zondag 10 september - 's Middags TEGEN EEN VERENIGD EUROPA VAN HET staan de themaas genentechnologie/bevolkingspolitiek en justitie/repressie centraal. (Kinderspektakel wereldleiders schrijven)

We roepen 7 t/m 10 september uit tot landelijke aktiedagen tegen Europa '92! In verschillende steden zijn al plannen om te mobiliseren voor de EF-dagen d.m.v. aktie en informatie. We hopen dat dit in meerdere steden navolging vindt. We vragen groepen en individuen die willen meehelpen de themaas in te vullen om kontakt op te nemen met de initiatiefgroep. Dit geldt ook voor bands, theatergroepen etc. We houden jullie op de hoogte.

De initiatiefgroep tegen de EF is te bereiken via postbus 10233 in Den Haag. Financiële bijdragen '92 welkom op giro 3442401 tnv 'Zwarte' ovv EF'92.

 

 

.Terug naar boven